Socialt køn

[adjektiv] og [substantiv] [intetkøn] 

Bøjning: -, de sociale køn
Oprindelse: dansk betegnelse for gender i den engelske sex/gender distinktion 

Betydning:
Personers indre opfattelse og oplevelse af deres køn, samt de socialt konstruerede roller, adfærd, aktiviteter, egenskaber og fremtoning, som samfundet anser for passende og forventer af de forskellige køn. Det er med andre ord samfundets normer, der skaber forventningerne til, hvordan personer af bestemte køn skal se ud og opføre sig. Både historisk set og i dag varierer rollerne uden hensyn til samfundsklasser og kulturer. Kønsopfattelsen er således stærkt knyttet til samfundets forventninger og ikke til biologiske forhold, hvor der, selvom mange i samfundet mener der kun findes to køn, også findes en lang række variationer. Det faktum gør, at det ikke giver mening at tale om hverken socialt eller biologisk køn som afgrænsede fænomener. Køn er mere komplekst end opdelingen i socialt og biologisk køn, og derfor taler vi i stedet for om tildelt køn som udgangspunkt for at det er andre, der har valgt hvilket køn, du blev set som ved fødslen.

Beslægtede begreber:
Biologisk køn
Ciskønnet
Køn
Kønsdivers
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Nonbinær
Norm
Queer
Queerteori
Tildelt køn
Transkønnet
Transperson