Skolernes trivselsdag: Trods omfattende mistrivsel blandt LGBT+ børn og unge nøler regeringen med trivselsundersøgelser i grundskolerne

Opdateret d. 10. marts.

Skolen er det fællesskab hvor børn og unge bruger allermest tid. Det er også et af de fællesskaber, de ikke kan sige sig fri fra. Derfor er det altafgørende, at skolen skaber trygge rammer for alle børn. Desværre ved vi at mange LGBT+ børn og unge mistrives. Trivselsmålinger blandt LGBT+ eleverne i grundskolen er et essentielt værktøj til at bekæmpe mistrivsel, men regeringen nøler.

Tanker om LGBT+ identitet starter i grundskolen

Den tidligere regering lovede i sin handleplan at igangsætte en undersøgelse af LGBT+ elevers trivsel både i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne. Undersøgelser viser nemlig, at over halvdelen af LGBT+ elever føler sig triste eller kede af det mindst et par gange om ugen, og seks ud af ti har eller har haft selvmordstanker. Hos LGBT+ Danmark bakker vi meget op om dette tiltag og håber, det kan danne grundlag for et større fokus og en national indsats på området. Desværre er der fortsat kun igangsat undersøgelser af LGBT+ elevers trivsel på ungdomsskolerne.

Vi ved, at tanker om LGBT+ identiteten ofte opstår inden eller ganske tidligt i ungdomsårene, men der går ofte lang tid inden børn og unge føler sig trygge ved dele deres tanker med nogen. Bl.a. fordi de frygter at blive mobbet, eller ikke at blive accepteret af andre. Når vi ved, at næsten alle LGBT+ elever oplever, at der bliver brugt homo- og transfobiske skældsord i skolen, og at 25 % har måtte skifte skole på grund af mobning, så stiller det unægteligt regeringens nølen med trivselsmålingerne i grundskolen i et bekymrende lys.

Manglen på trivselsmålingerne bekymrer Andreas Beck Kronborg, der er børne- og ungdomsfaglig konsulent ved LGBT+ Danmark:

”Alt for længe har vi i Danmark gået med en forestilling om, at vi er førende på dette område, ’Vi er jo frisindede og tolerante’. Men det er netop dét, der står i vejen for et fokus på denne elevgruppes trivsel. Vi mangler at få vished om, om vores selvfortælling har hold i virkeligheden – og meget tyder på, at den skal revideres. I vores egen rapport ”Stop diskrimination i skolen”, er der stærke indikationer på, at unges forestillinger om køn og seksualitet påvirker deres trivsel, hvilket Børns Vilkår ligeledes påviser i deres rapport ”Børn og unge kæmper for at passe ind”. Vi er mange, der venter på den trivselsundersøgelse, så vi kan afbøde den eventuelle mistrivsel, den vil vise. Ikke mindst eleverne”, udtaler Andreas Beck Kronborg.

 

Lærere og pædagoger efterspørger opkvalificering

Vi oplever i LGBT+ Danmark en eksponentiel stigning i efterspørgsel på opkvalificering, viden og sparring fra både lærere og pædagoger. Undervisere har behov for støtte til at lede inkluderende klassefællesskaber og for opkvalificering til arbejdet med rettigheder, ligebehandling, mangfoldighed og diskrimination.

Skoler, institutioner og samfundet generelt skal møde og støtte LGBT+ børn og unge, så de oplever anerkendelse og ikke mistrives på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Men vi har behov for systematisk viden og indsigt om behovet set fra elevernes synspunkt. Derfor er det essentielt, at der igangsættes trivselsmålinger specifikt rettet mod LGBT+ elever i grundskolerne.

NB:

Efter dialog med Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet har vi i LGBT+ Danmark fået oplyst, at man med den igangsatte undersøgelse mener at imødekomme behovet for en undersøgelse af LGBT+ elevers trivsel i grundskolen. Undersøgelsen baserer sig på de 15-25 åriges oplevelser, og vi medgiver, at man dermed får perspektiverne fra de ældste elever i udskolingen med. Da vi véd, at de fleste LGBT+ elever er klar over hvem de er fra 7-12-års alderen, og allerede her begynder at tænke over hvem de er, samt italesætte dette i de fællesskaber, de kommer i, mener vi stadig, at undersøgelsen ikke er dækkende for området. Vi håber derfor stadig at det på sigt bliver muligt at inddrage spørgsmål om LGBT+ identitet i den Nationale Trivselsmåling, der gennemføres hvert år på alle folkeskoler i hele landet.