Sådan vil LGBT+ Danmark kæmpe for biseksuelles vilkår

Den 4. april afholdt LGBT+ Danmark konference og workshop om biseksuelles levevilkår, trivsel og sundhed. Til konferencen talte aktivister, forskere og klinikere om sundhedstilstanden og udfordringerne for den største gruppe under LGBT+ paraplyen – nemlig bi+ personer.  

Læs også om konferencen her.

Workshoppen inviterede bi+ personer samt repræsentanter fra institutioner og organisationer, som arbejder med emnet til dagligt, til at dele deres erfaringer, frustrationer og forslag til, hvordan LGBT+ Danmark kan arbejde for bi+ personer – både i LGBT+ miljøet og i det omkringliggende samfund.  

Både konferencen og workshoppen understregede et centralt behov for at inkludere bi+ personers identitet og liv i flere aspekter af LGBT+ Danmark og det øvrige civilsamfunds arbejde. Det gælder ikke mindst ift. repræsentation, fællesskaber og tilbud samt foreningens oplysningsarbejde. Workshoppen tydeliggjorde desuden behovet for at sikre, at bi+ personer er repræsenteret i foreningens strategiske udvikling for netop at sikre, at alle bogstaver i LGBT+ bliver taget højde for.

Herunder kan du læse nogle af resultaterne fra workshoppen, og hvilke skridt LGBT+ Danmark fremover vil tage mod bedre levevilkår for bi+ personer. Arbejdet er dog først lige gået igang, og workshoppen præsenterede mange konkrete forslag til initativer, som vi har med videre i arbejdet. 

Bi+ repræsentation 

Repræsentation er en hjørnesten i arbejdet for bedre trivsel og lige rettigheder for alle uanset seksuel orientering, kønsidentitet, kønskarakteristika og kønsudtryk. Workshoppen gjorde det klart for både LGBT+ Danmark og de øvrige tilstedeværende organisationer, at repræsentation af bi+ identiteter ikke har været tilstrækkelig i vores kommunikation og politiske arbejde.  

Fremover vil LGBT+ Danmark sikre, at ikke mindst sprogbruget inkluderer alle seksuelle orienteringer, fx ved at skrive ’samkønnede’ fremfor ’homoseksuelle’ par, hvis det er det, der menes, samt ved at undgå binariteter såsom ’homo/hetero’, da det ikke afspejler virkeligheden.  

Bi+ vilkår bør også indtænkes i vores politiske arbejde. Vi har netop spillet ind med en række anbefalinger og forslag til regeringen i forbindelse med den kommende LGBT+ handlingsplan. Her har vi blandt andet inkluderet en undersøgelse af bi+ personers uforholdsmæssige mistrivsel, som et fokusområde for den nye handlingsplan.  

Bi+ fællesskaber  

En anden gennemgående pointe i både workshop og konference var manglen på fællesskaber for bi+ personer. Det gælder både seperatistiske rum og safer spaces, hvor bi+ personer har mulighed for at møde andre med – på dette område – lignende livserfaring. For mange var det imidlertid mindst lige så vigtigt, at der blev sikret plads til og anerkendelse af bi+ liv i de generelle LGBT+ fællesskaber. 

LGBT+ Danmarks Bi+ Gruppe har længe skabt fællesskaber og udbredt viden om bi+ personer gennem arrangementrækken ’Bi+ Info’. Bi+ Gruppen og hele LGBT+ Danmark vil fremover arbejde for at styrke udbuddet af bi+ aktiviteter. Samtidig vil vi eksplicitere, at bi+ personer er en helt central del af LGBT+ miljøet ved fx at være mere tydelig i vores politik for at understrege, at alle seksuelle orienteringer skal respekteres og anerkendes ligeværdigt.  

Oplysning og myteaflivning  

En stor frustration blandt workshoppens deltagere er de udbredte og skadelige myter om bi+ personer – både i LGBT+ miljøet og samfundet generelt. Fordomme om, at biseksuelle mænd i virkeligheden er homoseksuelle, og at biseksuelle kvinder i virkeligheden er heteroseksuelle, er fortsat udbredte og med til at usynliggøre bi+ personers eksistens. Det samme er forestillingen om, at man skal være cisperson eller kønsbinær for at være biseksuel.  

I LGBT+ Danmark er vi løbende ude at holde oplæg, kurser og workshops i offentlige institutioner og virksomheder. Her vil vi fremover sørge for at inkludere et fokus på bi+ identiteter, da mange biseksuelle i udpræget grad oplever sig usynlige, og at det er nødvendigt at ”springe ud” hele tiden. Vi har derfor en stor opgave forud med at udbrede forståelse og aflive myter, som bi+ personer hele tiden løber ind i, og som kan være betydningsfuld for trivslen.  

Tusind tak til deltagerne i workshoppen, og tak til Karoline Barkvoll Holstad fra Research Humanity for at afholde workshoppen og præsentere resultaterne.  

Workshopdeltagere skriver tanker på post-its