Retspolitik, hadforbrydelser og antidiskrimination

I Danmark har vi i dag ikke et generelt forbud mod diskrimination. Lovgivningen beskytter i en række forhold mod diskrimination på arbejdsmarkedet, herunder på baggrund af køn og/eller seksualitet. Det er dog ikke i dag klart, hvorvidt et sådan forbud mod diskrimination på baggrund af køn vil gælde for personer, som f.eks. fyres som følge af deres kønsidentitet. LGBT+ Danmark ønsker derfor et generelt forbud mod diskrimination (herunder diskrimination på baggrund af seksualitet, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika). Sådanne forbud findes allerede i både svensk og norsk lovgivning.  

Uden for arbejdsmarkedet er lovgivningen særligt mangelfuld, og LGBT+ personer er i dag ikke beskyttet på lige fod med andre marginaliserede grupper i Danmark. Et helt centralt problem er f.eks. den manglende adgang til at kunne klage i ligebehandlingsnævnet i sager, der drejer sig om diskrimination uden for arbejdsmarkedet. Dette har store konsekvenser for LGBT+ personer, som oplever forskelsbehandling på f.eks. boligmarkedet, i nattelivet eller i servicebranchen. Dette stiller også LGBT+ Danmark ringere i vores arbejde med at repræsentere vores målgruppe. I øvrigt er personer, som i dag diskrimineres inden for arbejdsmarkedet ikke i stand til at klage i ligebehandlingsnævnet, hvis diskriminationen er sket på baggrund af deres kønsidentitet, kønskarakteristika eller deres kønsudtryk.  

LGBT+ Danmark har årtier arbejdet for at skabe fokus på hadforbrydelsesproblematikken både politisk, i politiets praksis og i vores møde med ofrene. Vi kan se tilbage på flere års tæt samarbejde med Rigspolitiet og på skiftende regeringers udtrykte interesse for at handle på området for at sikre minoriteters rettigheder i mødet med retssystemet.  

På baggrund af vores arbejde, ikke bare med myndighederne, men ikke mindst med ofre for hadforbrydelser, har vi formuleret en række konkrete anbefalinger til politisk handling og politiets praksis.  

Strategiske mål

  1. Indfør et generelt forbud mod diskrimination og indskriv kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika og seksuel orientering som beskyttelsesgrunde. 

  2. Stop den ulige adgang til Ligebehandlingsnævnet således, at der også kan klages vedr. diskrimination på baggrund af kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika og/eller seksuel orientering også uden for arbejdsmarkedet. 

  3. Gennemgang af hadforbrydelsesområdet for at sikre øget registrering og tryggere proces for ofrene. 

  4. Giv mulighed for tidsbestilling til anmeldelse af hadforbrydelse på politistationer. 

  5. Giv mulighed for anmeldelse af hadforbrydelser og afhøring af voldsofre på hospitaler/ skadestuer. 

  6. Giv mulighed for at ofre kan registreres med deres ønskede navn og pronominer i myndigheders IT-systemer. 

  7. Sikre registrering af en mulig hadforbrydelse ved enhver anmeldelse (f.eks. ved obligatoriskcheckboxi politiets systemer).  

  8. Uddannelse af nyt politipersonale samt efteruddannelse af nuværende personale med fokus på registrering af hadforbrydelse og praksis i mødet med ofre, der identificerer sig som LGBT+ personer.

  9. Støtte til civilsamfundsorganisationer, som arbejder for forebyggelse af hadforbrydelser og med rådgivning af ofre og uddannelse af politiet. 

  10. Kriminalforsorgen bør formulere en officiel politik om håndtering af trans- oginterkønnedeindsatte, som så vidt muligt respekterer disses kønsidentitet og ønskede kønsudtryk.