Priden er politisk – dette kæmper vi særligt for under Copenhagen2021

For mange er Priden et frirum. En uge, hvor byens regnbuefarver forsikrer en om, at man er inkluderet. En uge, hvor man kan føle sig tryg(gere) ved at gå med sin partner i hånden eller have det kønsudtryk, man er mest tilpas i.  

I LGBT+ Danmark er vores opgave at sikre, at den tilstand varer hele året rundt. Derfor går vi målrettet ind i ugens store opmærksomhed på LGBT+ dagsordenen med stærke politiske budskaber, som skal sikre reel forandring – også når regnbueflagene pakkes sammen igen.  

I år går vi særligt ind i prideugen med disse fire politiske budskaber: 

 • Lige rettigheder for regnbuefamilier 
 • En tryg skolegang for alle 
 • Selvbestemmelse over eget køn 
 • International queersolidaritet 

Herunder kan du læse, hvad vi konkret arbejder for under hvert budskab, og hvorfor det er afgørende, at politikkerne tager stilling til dem. 

 

Lige rettigheder for regnbuefamilier

Vi er vidne til en udvikling, hvor antallet af LGBT+ familier er støt stigende, men der stadig er massiv ulighed i rettigheder for LGBT+ familier, hvis vi sammenligner med en heteroseksuel kernefamilie. LGBT+ Danmark er i kontakt med mange familier, der på den ene eller anden måde er blevet fejlrådgivet, diskrimineret imod eller som har stiftet en familie, hvor nogle af parterne står uden de rettigheder og pligter, man som forælder bør have over for sit eget barn, enten fordi der er flere forældre, eller fordi der ikke eksisterer deres form for forældreskab i lovgivningen, som det er nu.  

Vi har tænkt os at bruge Pridens store opmærksomhed på LGBT+ området til at tale disse familiers sag.  

Det kæmper vi for:
 • Forældre-barn-forhold skal altid være juridisk anerkendte. Derfor ønsker vi ret til at registrere op til 4 forældre til et barn.  
 • Barnet har ret til barsel med alle sine forældre. Derfor vil vi have barselsloven ændret, så barslen følger barnet, således at alle forældre kan tage del i den. 
 • Transmænd skal sikres retten til at blive registrerede som far på deres barns fødselsattest også i tilfælde, hvor faren er den fødende. Yderligere skal titlen ”medforælder” være en mulighed på juridiske dokumenter, hvis forælderen eksempelvis er nonbinær og ønsker en anden titel end ”far” eller ”mor”.  
 • Medforældre skal sikres nemmere registrering og adgang til f.eks. barsel efter at have benyttet sig af f.eks. dobbeltdonation eller surrogacy i udlandet. 
 • Par skal sikres retten til ROPA (også tidligere kendt som dobbeltdonation, hvor både æg og sæd indgår i fertilitetsbehandlingen) også uden en sundhedsfaglig årsag.  
 • Mere stabil driftsstøtte til LGBT+ Danmark, som blandt andet skal gå til facilitering af en permanent LGBT+ familierådgivning, samt andre tilbud for LGBT+ familier. 

 

En tryg skolegang for alle

LGBTQ+ elever mistrives markant mere end deres skolekammerater. De føler sig seks gange oftere ensomme og bliver udsat for mere mobning og diskrimination i skolen. Tidligere på året udgav vi rapporten “Stop diskrimination i skolen”, som den første af sin slags kunne dokumentere massiv mistrivsel blandt LGBT+ børn og unge i grundskolen.  

Rapporten viser med stor tydelighed, at langt flere LGBTQ+ elever mistrives og har dårligere vilkår i det danske skolesystem end den generelle elevgruppe.  

Under årets Pride, vil vi derfor fortsat appellere til at der bliver taget politisk handling for at stoppe diskrimination og mistrivsel i skolen. 
 

Det kæmper vi for:
 • Årlig trivselsmåling af LGBTQ+ elevers trivsel i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
 • Landsdækkende skolekampagne mod mobning og skældsord rettet mod LGBTQ+ personer.
 • Obligatorisk undervisningsmodul i køn, seksualitet og normkritik på alle velfærdsuddannelser, særligt lærer-, socialrådgiver- og pædagoguddannelsen.
 • Efteruddannelse af lærere, pædagoger, socialrådgivere, skoleledere og sundhedsplejersker i LGBT+ kompetencer med særligt fokus på trivsel, normkritik og forebyggelse af diskrimination.

 

Selvbestemmelse over eget køn

Som det er nu, har børn og unge transkønnede, nonbinære og kønsdiverse ikke mulighed for juridisk kønsskifte, mens personer fra samme grupper over 18 år har denne mulighed. LGBT+ Danmark ønsker at alle transkønnede uanset alder har mulighed for juridisk kønsskifte uden en nedre aldersgrænse, og det er der mange grunde til. 

Internationale undersøgelser viser, at børn og unge transpersoners udvikling og forståelse af deres kønsidentitet er lige så stærk som ciskønnede børn og unges i samme aldersgrupper. 

Juridisk kønsskifte til børn og unge uden en nedre aldersgrænse vil gøre det lettere at være ung og transkønnet. At indføre juridisk kønsskifte til børn og unge uden en nedre aldersgrænse vil nemlig både sende et stærkt signal til transkønnede, nonbinære og kønsdiverse børn og unge om at deres eksistens bliver accepteret, som dem, vi er, men også et vigtigt skridt i at signalere, at mobning, diskrimination og had ikke hører hjemme i Danmark.   

Det kæmper vi for:
 • Mulighed for juridisk kønsskifte til transkønnede, nonbinære og kønsdiverse børn og unge uanset alder. 
 • Afskaffelse af kønsbestemmelsen i navneloven, så det er muligt at tage navneændring til det ønskede navn, uanset juridisk køn. 
 • Bedre mulighed for X i passet for kønsdiverse og nonbinære – for voksne, børn og unge. 
 • Mulighed for kønsneutrale offentlige og kommercielle rum, herunder omklædning og toiletfaciliteter – også i undervisningen på landets skoler og ved fritidsaktiviteter 

 

International Queersolidaritet

At fokusere på den internationale solidaritet mellem LGBT+ personer ved årets World Pride er endnu mere aktuelt nu end tidligere. Vi ser en bølge af tilbageskridt for LGBT+ personers rettigheder, og hvordan Covid-19 bliver brugt som løftestang til at undertrykke LGBT+ personer. Der sker både i Europa, hvor LGBT+ personer ellers hidtil har oplevet at få lige rettigheder og nyde mere accept i mange EU-lande, men også i det globale syd, hvor LGBT+ personers sikkerhed og overlevelse for manges vedkommende er blevet kraftigt forringet af følgerne af Covid-19.   

Det kæmper vi for:
 • Danmark skal lægge pres på og sanktionere EU-lande som fratager LGBT+ personer rettigheder. 
 • Det er altafgørende for LGBT+ personer i det globale syds sikkerhed, at Danmark samarbejder direkte med civilsamfundsorganisationer i Danmark og/eller partnerorganisationer i syd i stedet for at støtten går gennem regeringer. 
 • Danmark bør oprette en udviklingsfond målrettet LGBT+ personer i det globale syd, som grundet Covid-19 eller andre udefrakommende kriser, står i en meget sårbar situation. 
 • Permanent støtte til LGBT+ DK’s arbejde i det globale syd, så det bliver muligt for os at understøtte og udvikle vores samarbejdsorganisationer over tid 
 • Den danske regering skal lempe reglerne for asyl på baggrund af LGBT+ identitet og skabe bedre forhold for LGBT+ flygtninge i Danmark, gennem samarbejde med de relevante LGBT+ organisationer. 

 

Tag del i kampen

LGBT+ Kampen har til alle tider været båret frem af en stærk organisering. Siden LGBT+ Danmark blev til i 1948 har vi været et fællesskab bestående af medlemmer – og kun sådan kan vi skabe positiv forandring for LGBT+ personer. Vi er nemlig ikke større og stærke end summen af vores medlemmer.

Sammen står vi stærkere!