Glædelig højesteretsdom anerkender medmoderskab ved hjemmeinsemination

En ny højesteretsdom kan skabe langt højere fleksibilitet for bl.a. lesbiske par, der ønsker at blive gravide ved hjemmeinsemination. Samtidig viser forløbet, at de juridiske forhold for regnbuefamilier fortsat er urimeligt komplicerede. 

Højesteret har 26. januar afsagt dom i en sag mellem et lesbisk ægtepar og Familieretshuset, der behandler statens sager på familieområdet. Den ene kvinde er ved hjemmeinsemination blevet gravid med en kendt donor under vejledning af parrets egen læge. Familieretshuset har efterfølgende ikke villet anerkende den anden kvinde som medmor, da Familieretshuset ikke mener, at inseminationen er foregået under en sundhedspersons ansvar, som er et krav i den nuværende børnelov. Højesteretten underkender imidlertid Familieretshuset og fastslår, at medmoren skulle have været anerkendt fra barnets fødsel. 

LGBT+ Danmark er glade for, at højesteret slår fast, at man har ret til medmoderskab ved hjemmeinsemination under forudsætningerne i dommen her: Forløbet skal være tilrettelagt i samarbejde med ens egen læge, og både mor, medmor/partner og donor skal have underskrevet en samtykkeerklæring om forældreskabet. (Dommen betyder ikke nødvendigvis det samme for par i alle situationer, så kontakt LGBT+ Danmarks juridiske rådgivning her, hvis du vil vide mere om, hvad den kan betyde for dig i din situation. )

Samtidig understreger sagen det uholdbare i, at en ny lov om netop smidiggørelse af registrering af medmoderskab fortsat ikke er trådt i kraft – selvom et stort folketingsflertal vedtog loven i februar 2022. Det skyldes en fejl i det lovforberedende arbejde. At Social- og Ældreministeriet fortsat ikke har fundet en løsning – og ikke har givet nogen tidshorisont heller – efterlader mange LGBT+ personer i et tomrum, der gør det juridisk risikabelt at påbegynde familiedannelse. 

Sekretariatschef Susanne Branner siger om sagen:
”Vi er selvfølgelig enormt glade på vegne af det konkrete par og andre lesbiske par i samme situation, men sagen viser endnu engang, hvor urimeligt kompliceret det er for LGBT+ personer at få børn. Lovgivningen er et morads af uklarheder og faldgruber, som gør det uigennemskueligt for både borgere, sundhedspersoner og i det her tilfælde selv for Familieretshusets egne medarbejdere. Den forsinkede lov om smidiggørelse af medmoderskab er fin, men overordnet set er det uholdbart med de her fortsatte lappeløsninger – lovgivningen på det her område trænger til en gennemgribende modernisering, der fungerer for alle de mange typer familier, som børn vokser op i i dag.”