Midsommer – LGBT+ Danmarks fødselsdag

23. juni, 2021, 18:00-22:00
Amager Strandpark
Øresundsstien
2300 Kbh S
LGBT+ Danmark
Facebookevent
Google maps

Sidste år måtte vi aflyse på grund af corona, men da det store forsamlingsforbud bliver ophævet midt i juni er vi rigtig glade for, at vi traditionen tro kan afholde foreningens fødselsdag på Amager Strand. Der vil være bål, taler, musik og aktiviteter for børn.

*For english scroll down

PROGRAM:

18.00: Velkommen til fest på stranden! Der vil være kage til de første 50 personer og baren åbner.

18.30: Sekretariatchef i LGBT+ Danmark Susanne Branner holder en tale i anledning af vores fødselsdag.

20.45: Båltale af Rei McKay Mansa med udgangspunkt i "Midsommervisen".

21.00: Bålet tændes! Performance af Emily Holm Nyhuus. Emily, som er forsanger i bandet Reveal Party, kommer og synger for på Midsommervisen og spiller derefter et par numre for os.

Vi glæder os til at se jer!

TILGÆNGELIGHED:

Lokation og adgang:
Øresundsstien går fra Amager Strandvej og helt ned til vandet ved Helgoland badeanstalt. Vi vil holde til, til højre for stien på den store græsplæne og inden broen, der går over til selve strandparken. Der vil være en hvid pavillion og lyserødt pynt og regnbueflag, så det er tydeligt, hvor vi er. Se link til kort ovenfor.

Transport:
Man kan komme til adressen via cykel, bil eller offentlig transport.
Den nemmeste måde at komme dertil via offentlig transport er at tage metroen (M2) til Øresund Metro station. Fra stationen hen til lokationen er der cirka 400 meter.

Kommer man i bil er der for gratis parkering.
Her på linket kan du se, hvor det er muligt at parkere:
https://www.parkeringsinfo.dk/parkering-kobenhavn/vej.asp?vejnavn=Amager%20Strandvej
Her på linket kan du se, hvor der er handicap parkeringspladser: https://kbhkort.kk.dk/spatialmap

Omgivelser og belægning:
Det er et udendørs arrangement i et stort, fladt og åbent park- og strandområde.
Fra Amager Strandvej og ned til det sted, hvor festen vil forgå er der ca. 150 meter og man kan følge den asfalterede vej hele vejen derhen.
Arrangementet vil foregå på en græsplæne. Der er ikke niveauforskel fra stien og græsplænen, men græsplænen har mindre ujævnheder.
Ved arrangementet vil der være opstillet en pavillion, nogle borde til servering og der vil være klapstole, som kan benyttes.

Økonomi:
Adgang til arrangementet er gratis for alle.
Der vil blive serveret kage (ingredienser kan oplyses på dagen).
Der vil være en drinkbod, hvor der serveres drikkevarer både med og uden alkolhol. Øl og vand vil blive solgt for mellem 5 og 10 kr. Kontakt gerne tilgængelighedsansvarlig Kamille før eller under eventet, hvis du ikke har mulighed for at betale, så finder vi ud af det.

Støj og mulighed for at trække sig tilbage til rolige omgivelser:
Ved arrangementet vil der blive spillet musik, i et roligt lydniveau.
Der er mulighed for at trække sig væk fra arrangementet til et andet sted i parken, hvis man har brug for en pause. Det skal dog siges, at der ofte er flere andre Sankt Hans fester og sammenkomster i parken lige netop den dag.

Toiletter:
Der er offentlige toiletter tilgængeligt i parken.
Toiletterne er markeret som kønsneutrale og der er to handicaptoiletter, som også er kønsneutrale.
Den ene toiletbygning ligger ved Amager Strandpark, cirka 150 meter fra arrangementet. Man kan komme til toilettet via den asfalterede sti. I denne toiletbygning er der ikke særskilt handicaptoilet.

Den anden toiletbygning ligger i en bunker på den anden side af en mindre bro, som går ned mod vandet og Helgoland. Der er cirka 250 meter til dette toilet. Også her kan man følge den asfalterede sti. I denne toiletbygning er der et særskilt handicaptoilet med god plads og armlæn.

Sprog:
Engelsk og dansk

Tegnsprogstolk:
Nej

Mulighed for online deltagelse:
Nej

Spisning:
Der vil være let engangsservice både i drikkeboden og i kageboden og der vil være sugerør.
Det er mere end velkomment at tage sin egen mad og drikke med også.

Tilgængeligehedsansvarlig:
Kamille vil være ansvarlig for tilgængelighed til arrangementet.
Giv gerne Kamille besked, hvis vi skal være opmærksomme på særlige behov, som ikke er beskrevet i invitationen eller tilgængelighedsbeskrivelsen.
Kamille kan kontaktes både før og under eventet på mai: [email protected] eller telefon: 60620869

*ENGLISH

PROGRAM

18.00: Welcome to party on the beach! There will be cake for the first 50 people and the bar will open. Drinks (with and without alcohol), beer, water and soft drinks can be purchased at the bar.

18:30: Head of Secretariat in LGBT+ Denmark Susanne Branner will give a speech in the occasion of our birthday.

20:45: Bonfire speech in Danish by Rei McKay Mansa.

21.00: The bonfire will be lit! Emily Holm Nyhuus, lead singer of the band Reveal Party, comes and sings Midsommervisen and then plays a few songs for us.

Location and accessibility:
The event will take place at Amager Strandpark, Øresundsstien, 2300 Kbh S.
The Øresundsstien goes from Amager Strandvej all the way down to the water at Helgoland water park. We will be at the rightside of the trail on the large lawn and right before the bridge that goes over to the beach park itself. There will be a white pavilion and pink ornament and rainbow flags, so it's clear where we are.
You can see the address in link above.

Transportation:
You can reach the address by bike, car or public transport.
The easiest way to get there via public transport is to take the metro (M2) to Øresund Metro station. From the station to the location it is about 400 meters distance.

If you come by car there is free parking.
Here on the link you can see where it is possible to park:
https://www.parkeringsinfo.dk/parkering-kobenhavn/vej.asp?vejnavn=Amager%20Strandvej
Here on the link you can see where there is handicap parking spots: https://kbhkort.kk.dk/spatialmap

Surroundings and coatings:
It is an outdoor event in a large, flat and open park- and beach area.
From Amager Strandvej down to the place where the party will be, there are about 150 meters and you can follow the paved road all the way there.
The event will take place on a lawn. There is no level difference from the path and lawn, but the lawn has minor unevenness in the coating.
At the event there will be a pavilion, some tables for serving and there will be folding chairs which can be used.

Economy:
The event is free for everyone.
Cake will be served (ingredients will be listed on the day).
There will be a drink shop where drinks are served both with and without alcohol. The drinks will cost around 5 to 10 kr.
Contact accessibility contact person Kamille before or during the event, if you do not have the opportunity to pay for drinks or transportation, then we will try to find a solution to that.

Noise and the possibility to retreat to quiet surroundings:
At the event, music will be played, in a quiet sound level.
It is possible to withdraw from the event and to other places in the park if you need a break. It must be said, however, that there are often several other Midsummer parties and gatherings in the park that very day.

Toilets:
Public toilets are available in the park.
The toilets are marked as gender neutral and there are two accesbible toilets which are also gender neutral.
One toilet building is located at Amager Strandpark, about 150 metres from the event. You can reach the toilet via the paved path. In this toilet building there is no separate accesible toilet.
The second toilet building is located in a bunker on the other side of a smaller bridge, which goes down towards the water and Helgoland. This toilet is about 250 metres away. Here, too, you can follow the paved path. In this toilet building there is a separate accesible toilet with plenty of space and armrests.

Language:
English and Danish

Sign language interpreter:
No

Possibility of online participation:
No

Food:
There will be light one-off service both in the drinking booth and in the cake stall and there will be straws.
You are more than welcome to bring your own food and drink too.

Accesibility contact person:
Kamille will be responsible for accessibility at the event.
Please notify Kamille if we need to be aware of special needs that are not described in the invitation or accessibility description here. Mail: [email protected] or phone: +45 60 62 08 69.

Bål ved strand.