Skolen

Mange LGBT+ elever mistrives og har for dårlige vilkår i det danske skolesystem. “Bøsse” og “homo” fortsat nogle af de mest udbredte skældsord i skolegården, og samtidig fylder fastlåste kønsopfattelser om ”rigtige drenge” og ”rigtige piger” stadig meget i elevernes og lærernes hverdag. Det begrænser alle skoleelever i deres identitetsudvikling, men har særligt konsekvenser for LGBT+ elever.  

Mobning og diskrimination præger fortsat grundskolen

Der er generelt et for lavt vidensniveau om køn, seksualitet og mangfoldighed i den danske grundskole. Det gælder både hos eleverne og i skolesystemets arbejde med LGBT+ børn og unge.  

En undersøgelse foretaget af UNESCO i 2016 viste, at skolen er det sted, hvor børn og unge LGBT+ personer oplever mest mobning, fordomme og diskrimination. Den viste også, at der er op til fem gange højere risiko for, at LGBT+ unge bliver udsat for mobning, overvejer eller forsøger selvmord sammenlignet med deres jævnaldrende. 

Disse tal kunne LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark i 2021 kun bekræfte i en rapport om forholdene for LGBT+ elever i den danske grundskole, der blandt andet afslørede alarmerende høje tal for selvmordstanker, mobning og ensomhed. 

I LGBT+ Danmark oplever vi, at modtage 2-3 henvendelser om ugen fra lærere, skolepædagoger, sundhedsplejersker og skoleledere, som har brug for hjælp til at undervise i forskellige familieformer, seksualiteter og kønsidentiteter eller har brug for rådgivning til håndtering af mistrivsel blandt LGBT+ elever.  

National trivselsindsats

I internationalt perspektiv halter det danske skolesystem langt efter lande som Belgien, Frankrig, Holland, Malta, Norge, Skotland, Spanien og Sverige, når det kommer til et LGBT+ inkluderende skolesystem. 

LGBT+ Danmark mener, at der skal foretages en årlig trivselsmåling blandt LGBT+ elever i grundskolen med henblik på at identificere hvilke indsatser, der kan være med til at højne den. På nuværende tidspunkt undersøger vi som samfund ikke specifikt LGBT+ elevers trivsel i grundskolen, hvilket skaber et stort videnshul på området.  

Vi foreslår derfor en offentlig finansieret skolekampagne mod mobning og skældsord relateret til LGBT+ personer. Den skal skabe større forståelse for og accept af elever, der bryder med normerne for køn og/ eller seksualitet. I forlængelse heraf skal der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af organisationer, forskere og fagpersoner på området til at fremme et mere inkluderende og mangfoldigt skolesystem. Det skal aflægge rapport for Børne- og Undervisningsministeren og Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Arbejdsgruppen skal have medbestemmelse på rapporten, udarbejdelsen af indsatserne og implementeringen. 

Videns- og kompetenceløft af lærer og elever

Der er generelt et for lavt vidensniveau om køn, seksualitet og mangfoldighed i den danske grundskole. Det gælder både hos eleverne og i skolesystemets arbejde med LGBT+ børn og unge. 

I LGBT+ Danmark mener vi, at der skal indføres et lovkrav om LGBT+ undervisning i skolen, som en integreret del af undervisningsmaterialet og pensumlisterne, ligesom det er blevet gjort i Skotland. Det vil sikre, at undervisningen er lige så mangfoldig, som de elever, der sidder i klasselokalet. Virkeligheden ude på skolerne er, at kun hver tredje elev i folkeskolen oplever, at de lærte om forskellige former for seksualitet på skolen ifølge en evaluering af SSF-undervisning. Læreruddannelsen klæder ikke de kommende lærere på til at være kritiske over for det undervisningsmateriale, de præsenterer for eleverne. Det bekræfter Lærerstuderendes Landskreds. Derfor skal normkritik have en central rolle på læreruddannelsen, særligt i de pædagogiske fag, hvis alle lærere skal være rustet til at fremme inkluderende og mangfoldige læringsmiljøer.  

Vi mener, at alle lærere og pædagoger skal tilbydes en indføring i, hvordan et normkritisk blik kan bidrage til langt større trivsel for eleverne, men også til et mere interessant og repræsentativt undervisningsmiljø. Med dette for øje er det også vigtigt, at der kastes et normkritisk blik på undervisningsmaterialer og på grundskolens pensumlister. 

Strategiske mål

 1. Årlig trivselsmåling af LGBT+ elevers trivsel i grundskolen.

 2. Landsdækkende skolekampagne mod mobning og skældsord relateret til LGBT+ personer.

 3. LGBT+-spørgsmål skal indgå i skolernesantimobbestrategier, så mobning af LGBT+- elever forebygges og reduceres både digitalt og fysisk på skolen. Nedsættelse af arbejdsgruppe til fremme af et mere inkluderende og mangfoldigt skolesystem.

 4. Arbejdsgruppen skal have medbestemmelse på rapporten, udarbejdelsen af indsatserne og implementeringen.

 5. Lovkrav om LGBT+ undervisning i grundskolen, som en integreret del af undervisningsmateriale og pensumlister.

 6. Revidering af undervisningsmateriale og pensumlister i skolen med henblik på repræsentation.

 7. Afsæt midler til udarbejdelse normkritisk og LGBT+ undervisningsmateriale og undervisningsforløb.

 8. Læreruddannelsen skal være normkritisk

 9. Læreruddannelsen skal indeholde viden om normkritisk praksis og forebyggelse af diskrimination, særligt i de pædagogiske og didaktiske fag.

 10. Inddragelse af LGBT+ repræsentation generelt i undervisning i skolen.

 11. Det valgfrie kursus ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” på læreruddannelsen skal erstattes med et specialiseringsmodul på 10 ECTS-point.

 12. Tilbyd efteruddannelse af lærere og pædagoger i normkritik.