Skolen

LGBT+ børn og unge i grundskolen er desværre markant mere udsatte end deres klassekammerater. Det gælder både mobning, stigmatisering og hadefuld tale, men også negative trivselstal præger gruppen af børn og unge.  

I en rapport af LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmark om LGBT+ personers vilkår i grundskolen svarede 37 % af respondenterne, at de føler sig ensomme i skolen. 55 % af de adspurgte svarede, at de mindst én gang om dagen eller et par gange om ugen føler sig triste og kede af det i skolen. Også selvmordsadfærd og selvskade er markant overrepræsenteret blandt LGBT+ elever i grundskolen.  

Mere end 9 ud af 10 af de adspurgte svarede, at de oplever homofobiske og transfobiske skældsord i skolen. 

I LGBT+ Danmark oplever vi stort ønske fra lærer og skoleledelser om opkvalificering og hjælp til at arbejde med trivsel og inklusion af LGBT+ elever. Det gælder i forhold til elevernes daglige trivsel, men også i forhold til seksualundervisningen. 

I LGBT+ Ungdom og LGBT+ Danmarks undersøgelse svarede kun 23 % af de adspurgte, at de havde lært om forskellige seksuelle orienteringer i skolen, mens kun 9 % havde lært om forskellige kønsidentiteter i skolen.  

LGBT+ Danmark arbejder derfor på et generelt løft af folkeskolelærernes kompetencer, hvad angår sikring af trivsel for alle elever. 

Politiske målsætninger 

  • Årlig trivselsmåling af LGBT+ elevers trivsel i grundskolen. 

  • Landsdækkende skolekampagne mod mobning og skældsord relateret til LGBT+ personer. 

  • Inddragelse af LGBT+ perspektivet i skolernes antimobbestrategier med fokus på både digital og fysisk mobning. 

  • Nedsættelse af arbejdsgruppe til fremme af et mere inkluderende og mangfoldigt skolesystem. 

  • Bedre LGBT+ undervisning i grundskolen, herunder ift. undervisningsmaterialer og pensum. 

  • Revision af undervisningsmateriale og pensumlister i skolen med særligt med henblik på fremme af mangfoldig repræsentation. 

  • Afsættelse af midler til udarbejdelse af inkluderende LGBT+ undervisningsmateriale og -forløb. 

  • Det valgfrie kursus ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” på læreruddannelsen erstattes med et ECTS-givende specialiseringsmodul mhp. at udbrede viden om inklusion og forebyggelse af diskrimination og mobning på baggrund af køn og seksuel orientering i særligt pædagogiske og didaktiske fag. 

  • Udbydelse af efteruddannelse til lærere og pædagoger i inklusion.