Regeringen sigter højt med sin nye LGBT+ handlingsplan – men det går for langsomt

LGBT+ handlingsplan 2022­-2025

Regerings LGBT+ handlingsplan 2022-­2025 med titlen 'Plads til forskellighed i fællesskabet' udstikker regeringens sin plan for at Vi skal have et samfund med respekt for den enkelte uanset seksuel orientering eller kønsidentitet.

Ligestillingsminister Trine Bramsen (S) og sekretariatschef i LGBT+ Danmark, Susanne Branner Jespersen, i drøftelse om regeringens visioner på LGBT+ området på Folkemødet 2022.

I LGBT+ Danmark er vi begejstrede over, at regeringens nye LGBT+ handlingsplan indeholder både sociale indsatser, videns- og opkvalificeringsindsatser rettet mod myndigheder og fagprofessionelle og juridiske forbedringer i adgangen til for eksempel familiedannelse og selvbestemmelse over eget køn.

Dog går det for langsomt på særligt børne- og ungeområdet, ligesom handlingsplanen ikke adresserer de grundlæggende udfordringer i forhold til transpersoners adgang til sundhed.

I november besluttede regeringen og partierne bag finanslovsaftalen 2022 at afsætte finansiering til en LGBT+ handlingsplan for perioden 2022-2025.  

Med handlingsplanen, som er offentliggjort i dag d. 15. august 2022, vil regeringen anerkende LGBT+ familier, forbedre LGBT+ børn og –unges trivsel, bekæmpe partnervold, had og seksuelle overgreb mod LGBT+ personer, forbedre LGBT+ personers sundhed og trivsel og gå forrest for lige rettigheder for LGBT+ personer i internationale sammenhænge.  

 

Anerkendelse af regnbuefamilier

LGBT+ Danmark bifalder særligt, at regeringen vil styrke anerkendelsen af LGBT+ familier, og at man vil tage fat på det vigtige arbejde at undersøge vilkårene for regnbuefamilier med mere end to forældre, så de kan få bedre rammer. Derudover har regeringen tidligere udmeldt, at man vil anerkende medfaderskab. Det ved at give mulighed for altruistisk surrogasi (svangerskabsdonation), og at en ekspertgruppe skal undersøge muligheden for også at gøre kommercielle surrogataftaler mulige i Danmark.  

LGBT+ Danmark havde gerne set, at en undersøgelse af regnbuefamilier med mere end to forældre også skulle kigge på juridiske modeller for anerkendelse af multiforælderskab ved fx at lade sig inspirere af lovgivningen i Californien og i Ontario, Canada. Desuden savner vi, at man havde set på at give lesbiske par adgang til partnerægsdonation. 

 

LGBT+ børn og unges trivsel

Særligt LGBT+ børn og –unge er uforholdsmæssigt påvirket af mistrivsel og ensomhed, og derfor er vi i LGBT+ Danmark glade for, at handlingsplanen prioriterer dette område. Vi er særligt begejstrede over, at regeringen endelig lægger op til at revidere seksualundervisningen på læreruddannelsen, som i dag hverken giver merit (i form af ECTS-point) eller er obligatorisk. Det giver pt. en middelmådig og utidssvarende seksualundervisning i grundskolen. Derudover er det positivt, at regeringen lægger op til mere systematisk at monitorere LGBT+ elevers mistrivsel for bedre at kunne forbedre de unges trivsel.  

Endelig lover regeringen at ville give unge transpersoner under 18 år mulighed for at ændre deres CPR-nummer i overensstemmelse med deres kønsidentitet, hvilket er noget regeringen første gang tilkendegav at ville gøre i august 2020.  

LGBT+ Danmark finder det kritisabelt. at udviklingen på børne- og ungeområdet går så langsomt. Den manglende opdatering af seksualundervisningen på læreruddannelsen er i årevis blevet forklaret med kommende politiske drøftelser. Tilsvarende har regeringen syltet lovforslaget om unges mulighed for at ændre CPR-nummer i to år, selv om der har været et politisk flertal for forslaget lige siden august 2020.  

 

Bekæmpelse af vold, seksuelle overgreb og had mod LGBT+ personer

LGBT+ personer er udsat for vold og seksuelle krænkelser i langt højere grad end flertallet, og ofte er sociale tilbud ikke godt nok klædt på til at imødekomme LGBT+ personer. Det er derfor glædeligt, at handlingsplanen bl.a. giver LGBT+ Danmark finansiering til at kunne opkvalificere fagprofessionelle på volds- og socialområdet. Tilsvarende er det positivt, at handlingsplanen indeholder opkvalificering af både asylsystemet og politiet.  

I LGBT+ Danmark savner vi, at man også prioriterer forebyggelse af online had rettet mod LGBT+ personer, hvilket er en alvorlig hindring for LGBT+ personers demokratiske samfundsdeltagelse. 

 

Forbedret sundhed og trivsel

Også målt på sundhed og trivsel er LGBT+ personer ekstra udsat. Derfor er det positivt at regeringen sætter ind med bl.a. indsatser, der skal gøre styrke LGBT+ viden i professionsuddannelserne på velfærdsområdet og i Arbejdsmiljørådet, og også at man vil iværksætte en handlingsplan til at eliminere hiv i Danmark. Det er også positivt, at regeringen vil undersøge muligheden for at revidere de mistænkeliggørende regler for bloddonation, som i dag gælder for mænd, der har sex med mænd. 

Ift. transpersoners adgang til sundhed vil Sundhedsstyrelsen revidere sin vejledning og bl.a. videreføre tilbuddet om supplerende rådgivning til transpersoner i eller på venteliste til udrednings- og behandlingsforløb i sundhedssystemet. Også det er vi glade for.  

LGBT+ Danmark havde gerne set, at handlingsplanen havde adresseret de fortsatte alvorlige udfordringer med transpersoners lige adgang til sundhed, herunder de meget lange ventelister til kønsbekræftende behandling ved fx at åbne for henvisning til udlandet.  

 

Internationale indsatser

LGBT+ Danmark bifalder, at regeringen med handlingsplanen fortsat vil positionere sig internationalt som et foregangsland på LGBT+ området, og at man ønsker at fremme lige rettigheder i relevante internationale fora. Det er særligt positivt, at regeringen lover dansk værtskab for IDAHOT Forum og LGBT+ Danmark stiller sig til rådighed for sparring og medværtskab på civilsamfundsniveau.  

LGBT+ Danmark er dog skuffet over, at initiativerne på det internationale område i vid udstrækning er en fortsættelse af allerede eksisterende engagementer i multilaterale fora fremfor deciderede nye initiativer. Vi så gerne, at man øremærkede midler til LGBT+ og ligestillingsindsatser i udviklingsarbejdet, eftersom finansieringen i dag ikke står mål med udfordringerne for målgruppen i Det Globale Syd.