LGBT+ Danmarks Midsommer-Fødselsdagsfest/Midsummer-Birthday party

23. juni, 2022, 17:00-23.00
Øresundsstien, Amager Strandpark, 2300 KBH S
Se Facebook-eventet og flere informationer her

*for english scroll down

LGBT+ DANMARKS MIDSOMMER – FØDSELSDAGSFEST

Den 23. juni 1948 blev grundstenen til LGBT+ Danmark, den næstældste LGBT+ forening i verden, og den danske LGBTQIA+ bevægelse lagt. I mange år har der derfor været en tradition for at holde midsommerfest og foreningens fødselsdag den samme aften. Du inviteres derfor til en stor fest på stranden, hvor vi fejrer lyset og fællesskabet!

Vi vil gerne gøre vores fødselsdag til en dag, hvor vi husker vores fælles historie. Vi vil mindes de justitsmord, der er blev begået på kvinder og LGBT+ personer igennem århundreder og huske, hvilken styrke og kraft de mennesker besad som stak ud fra normen i samfundet. Og vi vil minde os selv og hinanden om at kampen for LGBT+ rettigheder ikke er slut endnu, men at det giver os energi også at mødes under glædelige og festlige omstændigheder.
Danmarks normkritiske drag queen Mizz Privileze (de/dem) vil tage os igennem aftenens program som konferencier, og vi skal høre både taler og musik alt imens du kan slænge dig på et tæppe, dyppe tæerne i havet eller købe en drink i baren.

--------------------------------
PROGRAM

17.00
Velkommen til fest på stranden! Der vil være kage til de første 50 personer og baren åbner. I baren kan man købe drinks (med og uden alkohol), øl, vand og sodavand.
Der vil være børnehjørne med ansigtsmaling, leg og børnebål med snobrød.

17.30
DJ Mukali (hun/hende) kommer og sørger for en god stemning på stranden.

18.00
Drag Queen Mizz Privileze sparker festen igang.

18.30
Sekretariatchef i LGBT+ Danmark Susanne Branner (hun/hende) vil holde en tale i anledning af vores fødselsdag.

19.30
Koncert med Følsom Front.

20.45
Båltale af Hinda Olad (hun/hende).

21.00
Bålet tændes!
Ved bålet vil der være mulighed for at brænde papirlapper af, hvor man kan skrive en personlig note om, hvad man ønsker at tage med ind i lyset eller efterlade i mørket.

21.30
DJ Mukali spiller og baren er åben.

23:00
Festen lukker og slukker...

TILGÆNGELIGHED/ACCESIBILITY

LOKATION OG ADGANG

Adresse:
Festen bliver holdt på adressen Amager Strandpark, Øresundsstien, 2300 Kbh S.
Øresundsstien går fra Amager Strandvej og helt ned til vandet ved Helgoland badeanstalt. Vi vil holde til, til højre for stien på den store græsplæne og inden broen, der går over til selve strandparken. Der vil være en hvid pavillion og lyserødt pynt og regnbueflag, så det er tydeligt, hvor vi er.
Du kan se adressen på dette link: https://www.google.com/.../@55.6618981,12.../data=!3m1!1e3

Transport:
Man kan komme til adressen via cykel, bil eller offentlig transport.
Den nemmeste måde at komme dertil via offentlig transport er at tage metroen (M2) til Øresund Metro station. Fra stationen hen til lokationen er der cirka 400 meter.
Kommer man i bil er der for gratis parkering.
Her på linket kan du se, hvor det er muligt at parkere:
https://www.parkeringsinfo.dk/parkering-kobenhavn/vej.asp?vejnavn=Amager%20Strandvej
Her på linket kan du se, hvor der er handicap parkeringspladser: https://kbhkort.kk.dk/spatialmap

Omgivelser og belægning:
Det er et udendørs arrangement i et stort, fladt og åbent park- og strandområde.
Fra Amager Strandvej og ned til det sted, hvor festen vil forgå er der ca. 150 meter og man kan følge den asfalterede vej hele vejen derhen.
Arrangementet vil foregå på en græsplæne. Der er ikke niveauforskel fra stien og græsplænen, men græsplænen har mindre ujævnheder.
Ved arrangementet vil der være opstillet en pavillion, nogle borde til servering og der vil være klapstole, som kan benyttes.

ØKONOMI
Adgang til arrangementet er gratis for alle.
Der vil blive serveret kage (ingredienser kan oplyses på dagen).
Der vil være en drinkbod, hvor der serveres drikkevarer både med og uden alkolhol. Øl og vand vil blive solgt for omkring 20 kr.
Man er velkommen til at tage egen mad og drikke med.

STØJ OG MULIGHED FOR AT TRÆKKE SIG TILBAGE TIL ROLIGE OMGIVELSER
Ved arrangementet vil der blive spillet musik, i et moderat lydniveau.
Der er mulighed for at trække sig væk fra arrangementet til et andet sted i parken, hvis man har brug for en pause.

TOILETTER
Der er offentlige toiletter tilgængeligt i parken.
Toiletterne er markeret som kønsneutrale og der er to handicaptoiletter, som også er kønsneutrale.
Den ene toiletbygning ligger ved Amager Strandpark, cirka 150 meter fra arrangementet. Man kan komme til toilettet via den asfalterede sti. I denne toiletbygning er der ikke særskilt handicaptoilet.
Den anden toiletbygning ligger i en bunker på den anden side af en mindre bro, som går ned mod vandet og Helgoland. Der er cirka 250 meter til dette toilet. Også her kan man følge den asfalterede sti. I denne toiletbygning er der et særskilt handicaptoilet med god plads og armlæn.

SPROG
Engelsk og dansk

TEGNSPROGSTOLK
Forhåbentlig ja, vi arbejder pt. på dette.

MULIGHED FOR ONLINE DELTAGELSE
Nej

MAD OG DRIKKE
Der vil blive serveret kage (ingredienser kan oplyses på dagen).
Der vil blive serveret drikkevarer (med og uden alkolhol).
Der vil være let engangsservice både i drikkeboden og i kageboden og der vil være sugerør.
Det er mere end velkomment at tage sin egen mad og drikke med også.

TILGÆNGELIGHEDSANSVARLIG
Kamille vil være ansvarlig for tilgængelighed til arrangementet.
Giv gerne Kamille besked, hvis vi skal være opmærksomme på særlige behov, som ikke er beskrevet i invitationen eller tilgængelighedsbeskrivelsen.
Kamille kan kontaktes både før og under eventet på mail: [email protected] eller telefon: 60620869

………………………………………………………………
LGBT+ DENMARKS MIDSUMMER-BIRTHDAY CELEBRATION

On June 23, 1948, the founding stone for LGBT + Denmark, the second oldest LGBT + association in the world, and the Danish LGBTQIA + movement were laid.

For many years, therefore, there has been a tradition of holding a midsummer- and birthday party on that evening. You are therefore invited to a big party on the beach, where we celebrate the light and the community!

We want to make our birthday a day where we remember our common history. We will remember the murders that have been committed on women and LGBT+ people for centuries and remember the strength and power of the people who stood out from the norm in society. And we want to remind ourselves and each other that the fight for LGBT + rights is not over yet, but that it gives us energy on the way there to also meet under joyful and festive circumstances.
Denmark's norm-critical drag queen Mizz Privileze (they/them) will take us through the nights program as conferencier, and there will be both speeches and music all the while you can hang out on a blanket, dip your toes in the sea or buy a drink in the bar.

PRACTICAL
See full accessibility description at the seperate post ind the event.
Details about the program, food and drink will be posted on the event the comming weeks, so stay tuned here.
In case of rain, the party moves to LGBT+ Denmark's premises at Vestergade 18, 2nd floor, 1456 Copenhagen K. Stay informed here at the event or at https://lgbt.dk/kalender/

PROGRAM

17.00
Welcome to party on the beach!
There will be cake for the first 50 people and the bar will open. Drinks (with and without alcohol), beer, water and soft drinks can be purchased at the bar.
There will be a children’s corner with face paint, play and a kid’s bonfire, where we will make “bread on a stick”.

17.30
DJ Mukali (she/her) will come and contribute to a good atmosphere on the beach.

18.00
Drag Queen Mizz Privileze will kick off the party.

18.30
Head of Secretariat in LGBT+ Denmark Susanne Branner (she/her) will give a speech in the occasion of our birthday.

19.30
Koncert with Følsom Front.

20.45
Bonfire speech by Hinda Olad (she/her).

21.00
The bonfire will be lit!
By the fire, there will be an opportunity to burn pieces of paper, where you can write a personal note about what you want to take into the light or leave in the dark.

21.30
DJ Mukali

23:00
The party closes…

LOCATION AND ACCESSIBILITY

Address:
The event will take place at Amager Strandpark, Øresundsstien, 2300 Kbh S.
The Øresundsstien goes from Amager Strandvej all the way down to the water at Helgoland water park. We will be at the rightside of the trail on the large lawn and right before the bridge that goes over to the beach park itself. There will be a white pavilion and pink ornament and rainbow flags, so it's clear where we are.
You can see the address at this link: https://www.google.com/.../@55.6618981,12.../data=!3m1!1e3

Transportation:
You can reach the address by bike, car or public transport.
The easiest way to get there via public transport is to take the metro (M2) to Øresund Metro station. From the station to the location it is about 400 meters distance.
If you come by car there is free parking.
Here on the link you can see where it is possible to park:
https://www.parkeringsinfo.dk/parkering-kobenhavn/vej.asp?vejnavn=Amager%20Strandvej
Here on the link you can see where there is handicap parking spots: https://kbhkort.kk.dk/spatialmap
Surroundings and coatings:
It is an outdoor event in a large, flat and open park- and beach area.
From Amager Strandvej down to the place where the party will be, there are about 150 meters and you can follow the paved road all the way there.
The event will take place on a lawn. There is no level difference from the path and lawn, but the lawn has minor unevenness.
At the event there will be a pavilion, some tables for serving and there will be folding chairs which can be used.

ECONOMY
The event is free for everyone.
Cake will be served (ingredients will be listed on the day).
There will be a drink shop where drinks are served both with and without alcohol. The drinks will cost around 5 to 10 kr.
Contact accessibility contact person Kamille before or during the event, if you do not have the opportunity to pay for drinks or transportation, then we will try to find a solution to that.

NOISE AND THE POSSIBILITY TO RETREAT TO QUIT SURROUNDINGS
At the event, music will be played, in a quiet sound level.
It is possible to withdraw from the event and to other places in the park if you need a break. It must be said, however, that there are often several other Midsummer parties and gatherings in the park that very day.

TOILETS
Public toilets are available in the park.
The toilets are marked as gender neutral and there are two accesbible toilets which are also gender neutral.
One toilet building is located at Amager Strandpark, about 150 metres from the event. You can reach the toilet via the paved path. In this toilet building there is no separate accesible toilet.
The second toilet building is located in a bunker on the other side of a smaller bridge, which goes down towards the water and Helgoland. This toilet is about 250 metres away. Here, too, you can follow the paved path. In this toilet building there is a separate accesible toilet with plenty of space and armrests.

LANGUAGE
English and Danish

SIGN LANGUAGE INTERPRETER
Hopefully yes, we are working on this.

POSSIBILITY OF ONLINE PARTICIPATION
No

FOOD AND DRINKS
At the event there will be cake and drinks served (ingredients will be informed on the day).
There will be light one-off service both in the drinking booth and in the cake stall and there will be straws.
You are more than welcome to bring your own food and drink too.

ACCESIBILITY CONTACT PERSON
Kamille will be responsible for accessibility at the event.
Please notify Kamille if we need to be aware of special needs that are not described in the invitation or accessibility description here.
Kamille can be contacted both before and during the event on mail: [email protected] or phone: 60620869