Nationale indsatser

Vi er nået langt i Danmark. De seneste årtier har budt på store fremskridt i både lovgivningen og blandt befolkningens holdning til fordel for LGBT+ personer. På mange måder kan vi prise os glade for at leve i et foregangsland på LGBT+ området.  

Men kampen er langt fra slut. LGBT+ personer er stadig underlagt en markant ulighed i forhold til den resterende befolkning, og det ses tydeligt i statistikker over trivsel, mental sundhed og inklusion på arbejdspladserne og i uddannelsesinstitutionerne. Disse statistikker kan i vid udstrækning tilskrives minoritetsstress – en velbeskrevet stresstilstand, som opleves hos minoriteter i et samfund, der dårligt rummer diversitet.  

Derfor fortsætter LGBT+ Danmark sin målrettede indsats indenlands.  

For at bryde minoritetsstress arbejder vi i LGBT+ Danmark på både individ- og samfundsniveau på samme tid. Dels må den enkelte LGBT+ persons egne ressourcer styrkes, dels må den dominerende kulturs normer udvides, så den bedre kan rumme minoriteten. Derfor laver vi indsatser, der retter sig både mod den enkelte med sociale fællesskaber, samtalegrupper og rådgivning, dels mod samfundets institutioner, hvor alle skal kunne færdes trygt og på lige fod. 

Vi bestræber os på, at vores projekter når så langt rundt i landet som muligt. Derfor samarbejder vi også løbende med landets kommuner, så vi sikrer, at LGBT+ personer på Frederiksberg såvel som i Frederikshavn, har lige vilkår for en tryg og sund tilværelse 

Ungeområdet

Vi kæmper for LGBT+ børn og unges trivsel i hele Danmark. Mobning, mistrivsel, ensomhed og stigmatisering er fortsat virkeligheden for børn og unge, hvis kønsidentitet og/eller seksualitet ikke lever op til normen, og er det i højere grad end hos baggrundbefolkningen. 

Med ungetilbuddet AURA arbejder LGBT+ Danmark på at skabe lokale frirum for unge LGBT+ personer under 18 år i hele Danmark. Projektet skal sikrbæredygtige tilbud, hvor unge via fællesskab og inklusion kan styrke egne ressourcer og livsmestring i mødet med det omkringliggende samfund. 

Tre gange om året afholder vi vores ungehøjskolerne “Queer the future”, som er skabt for at tilbyde et positivt og trygt fællesskab for unge LGBT+ personer, hvor de kan udvikle relationer og kompetencer til at engagere sig i LGBT+ dagsordenen.

LGBT+ Danmark arbejder desuden aktivt i og med grundskolen for at fremme LGBT+ unges trivsel samt udbrede bevidstheden om, at LGBT+ unge ofte falder uden for fællesskabetDet gør vi bl.a. via udvikling af undervisningsmateriale (LARM) og SPACE TO BE YOU, vidensindsamling, informationskampagner samt udbud af LGBT+ kompetenceudviklende kurser til skolepædagoger og folkeskolelærer.  

Sundhed og trivsel

Den danske LGBT+ befolkning er underlagt markant mere negative sundhedsstatistikker end baggrundsbefolkningen, særligt når det kommer til mental sundhed herunder depression, angst, stress og ensomhed. Disse statistikker er baggrundstæppet for al LGBT+ Danmarks arbejde. En række indsatser er imidlertid specifikt målrettet forbedring af LGBT+ befolkningens mentale helbred

Disse indsatser tæller blandt andet LGBT+ Rådgivningen, der tilbyder både fysisk, telefonisk og skriftlig rådgivning samt juridisk rådgivning til LGBT+ personer og nærtstående til disse; TRANSIT, et gruppesamtaleforløb for transpersoner, nonbinære og kønsdiverse, samt sundhedskampagnen LGBTsundhed, som er målrettet både LGBT+ patienter og sundhedspersonale for at sikre et mere velinformeret og tryggere møde mellem de to. Derudover driver LGBT+ Danmark en voldsforebyggende indsats, der består af en oplysningskampagne, opkvalificering af eksisterende rådgivningstilbud samt communitymøder. Målet med projektet Omsorg i Fællesskabet er at forebygge, forhindre og håndtere vold i nære og ikke-nære relationer mellem LGBT+ personer.

Arbejdsmarked

Omtrent halvdelen af alle LGBT+ personer skjuler deres identitet, når de går på arbejde. Det skyldes stigmatisering og diskrimination eller frygten for samme. LGBT+ Danmark arbejder for et mere inkluderende arbejdsmarked gennem en række indsatser.  

Empatisk Arbejdsmarked er et kompetenceudviklende certificeringsprogram, som tilbydes offentlige såvel som private arbejdspladser med henblik på, at gøre arbejdsmiljøet og arbejdspraksissen mere LGBT+ inkluderende. Dertil udbyder LGBT+ Danmark enkeltstående oplæg om LGBT+ forhold, vilkår og rettigheder til virksomheder og institutioner for at udbrede kendskabet til udfordringerne og de mulige løsninger.