LGBT+ Historie

Gammelt billede af en demonstration i København. LGBT+ personer demonstrerer med bannere og i baggrunden ses Københavns Rådhus

Danmarks LGBT+ historie er en historie om undertrykkelse, usynlighed, modstand, forening og sejre. Homoseksualitet var kriminelt i Danmark indtil 1933 – i hvert fald for mænd. Danske Lov fra 1683 sagde: ”Omgængelse, som er imod naturen, straffes med bål og brand”. Almindelig Dansk Straffelov 1866 erstattede dødsstraffen (bål og brand) med forbedringshusarbejde. Først med Borgerlig Straffelov af 1930 (med virkning fra den 1. januar 1933) blev sex mellem voksne mænd over 18 (21) år afkriminaliseret. I denne tidslinje kan du læse om, hvordan det personlige blev politisk, da en bevægelse forenede sig og kæmpede for retten til at være, hvem man er.

Overblikket bygger på artiklen ”LBL og andre danske homobevægelser”, som Inge-Lise Paulsen og Vibeke Nissen skrev til Lambda Nordica i år 2000. Den er siden blevet suppleret og ajourføres løbende af LGBT+ Biblioteket.

Fem tegnede personer omfavner hinanden i en rundkreds
1948

Kredsen af 1948 bliver stiftet i Aalborg. Ideen tager form sankthansaften 1948, så 23. juni regnes som stiftelsesdagen. Idemand og drivkraft bag foreningen er Axel Lundahl Madsen, senere Axel Axgil. 

Fra starten henvender den sig både til homoseksuelle og biseksuelle. Foreningens formål beskrives således: Gennem personligt bekendtskab og korrespondance at knytte forbindelser og skabe et frit forbund af mennesker, som føler sig solidarisk med andre mennesker med samme indstilling til homo- og biseksuelle problemer, samt støtte og hjælpe dem i eventuelle vanskeligheder. 

I forlængelse af 2. verdenskrig er der fokus på demokratiske værdier og rettigheder, og homoseksuelle begynder at organisere sig. I modsætning til de andre grupper, som blev forfulgt under krigen, er homoseksuelle ikke taget med i FN’s Menneskerettigheds-erklæring 1948. 

Den lyserøde trekant, som efterfølgende har været brugt af homoseksuelle organisationer verden over, var det symbol, bøsser i kz-lejrene bar på deres fangedragt. De lesbiske bar en sort trekant. 

1949 

Kredsen af 1948 ændrer navn til Forbundet af 1948 efter indsigelse fra en nonneorden, der mener at have eneret på navnet ”Kredsen”. 

Forbundet af 1948 udgiver første nummer af tidsskriftet ”Vennen”. Bladet fungerer som medlemsblad fra 1949 til 1952. Redaktør er Helmer Fogedgaard, Rudkøbing, under pseudonymet Homophilos. ”Vennen” udkommer indtil 1970. De sidste mange år er Martin Elmer redaktør. 

Københavns Politi danner et særligt korps, som skal tage sig af sager om homoseksualitet. Mange mænd anholdes for onani på offentlige toiletter. 

1950

Forbundet af 1948 holder sin første generalforsamling. Axel Lundahl Madsen bliver valgt som formand. Medlemstallet er allerede over 600 og året efter tæt på 1500. 

1952

Verdens første vellykkede kønsmodificerende operation foretages på Rigshospitalet med stor presseomtale af 26-årige Christine Jorgensen, tidligere amerikansk soldat. 

1954

Det nye medlemsblad ”Pan” bliver startet. I en halv snes år er det også medlemsblad i Norge og Sverige. ”Pan – bladet for homofile”, ”Pan – bladet for bøsser og lesbiske”, ”Pan-bladet” eller ”Panbladet” udkommer med enkelte afbrydelser indtil udgangen af 2007 og genopvækkes midlertidigt med yderligere tre numre i 2009.  Fra 2001 er der også en udgave på nettet: panbladet.dk 

1955

“Den store pornografi-affære” betyder, at et meget stort antal mænd anholdes og idømmes fængselsstraffe. Axel Lundahl Madsen idømmes 1 års fængsel, Eigil Eskildsen (senere Eigil Axgil) 18 måneders fængsel. Ekstra Bladet anslår, at mellem 30 og 70 personer begår selvmord for ikke at komme under behandling af Københavns Politi. 

1958

Medlemstallet i Forbundet af 1948 er faldet meget drastisk. Efter politiets indgreb tør kun de færreste melde sig ind. 

1961

Folketinget vedtager ”Den Grimme Lov”, som kriminaliserer kunden i et prostitutionsforhold til mænd under 21 år, og betalingen behøver måske blot at være en pakke cigaretter eller penge til en taxa hjem. 

To tegnede figurer river et skilt over med teksten "den grimme lov"

1965

Efter stort politisk arbejde fra Forbundet af 1948 og støtte fra nogle politikere samt dele af pressen vendes stemningen i Folketinget. ”Den Grimme Lov” fjernes. 

1967

Straffelovens bestemmelser om prostitution gøres ens for heteroseksuelle og homoseksuelle forhold. 

1968

Justitsministeren fastholder, at politiet skal gribe ind, hvis to mænd danser sammen. Danseforbuddet ophæves først i 1973. 

1969

Efter 20 års ansøgninger optages Forbundet af 1948 i Foreningsregistret og er dermed anerkendt af myndighederne. Optagelsen sker under navnet “Landsforeningen for homofile” med binavnet “Forbundet af 1948”. 

Optøjer i Stonewall Inn i Christopher Street, New York, markerer en ny begyndelse på homoseksuelles frigørelses- og ligeretskamp. I stedet for at søge at blive anerkendt på det omgivende samfunds præmisser kæmper bøsser og lesbiske nu for frigørelse og realisering på egne betingelser. Siden Stonewall har lesbiske og bøsser verden over hvert år markeret homokampen ved Gay-Pride arrangementer på Christopher Street Day i slutningen af juni. I København er Priden siden 1999 flyttet til august. 

1970

Forbundet af 1948 åbner diskotek Pan Club i restaurant Maritime i Nybrogade 28. I 50’erne var forbundets klub- og dansested Ølandshus på Amager, senere bl.a. El Toro Negro og Lille Rosenborg eller Pink Club i Åbenrå 33. 

1971

Bøssernes Befrielsesfront dannes. Forbundet er for borgerligt og homofilt, mener BBF’erne, der tager afstand fra den ”pæne” og, synes de, selvundertrykkende betegnelse homofil. De vælger at bruge skældsordet bøsse. Offensivt sammenkæder BBF politik og seksualitet. Formålet er seksualpolitisk bevidstgørelse af bøsserne og bøssepolitisk oplysning til folket bl.a. i form af gadeaktioner og bøssekaravaner rundt i landet. Fra 1972 indretter de Bøssehuset på Christiania, holder mandagsmøder, starter basisgrupper. Senere Bøssekoret, Bøsserup Pigegarde og Den Storkøbenhavnske Bøssescene med velbesøgte kabaretforestillinger. Efter 2006 er Bøssehuset en medlemsforening for lgbt’er. 

Toårsdagen for Stonewall i New York 1969 markeres i København med møde, taler og demonstration. Den første danske Christopher Street Liberation Day, der siden har været gennemført hvert år under forskellige former. Fra 1990’erne under betegnelsen pride (se 1996). 

To tegnede figurer danser

1974

Lesbisk Bevægelse dannes af aktive lesbiske fra Rødstrømpebevægelsen og Forbundet af 1948. Hjemstedet er Kvindehuset. LB udgiver bladet ”Kvinder-Kvinder” indtil 1978 og fra 1982 ”Hvidløgspressen”. Arrangerer lesbiske uger i Femølejren og er aktiv i Kvindehøjskolen. Mister pusten omkring 1990. 

I Danmark vokser homobevægelsen i 70’erne, både i og uden for Forbundet af 1948. Fra slutningen af 70’erne oprettes lokalafdelinger, og foreningen åbner diskoteker og caféer i flere byer, de såkaldte Pan-klubber, som den driver, indtil de afhændes i 1994 som led i oprydningen efter landsforeningens økonomiske nedtur. 

1976

Der indføres samme seksuelle lavalder på 15 år for homoseksuelle forhold som for heteroseksuelle, idet Folketinget ophæver straffelovens paragraf 225 stk. 2: Med fængsel indtil fire år straffes den, der øver kønslig usædelighed med en person af samme køn under 18 år. 

1978

Forbundet af 1948 er medstifter af ILGA, International Lesbian and Gay Association. 

1980

Forbundet sælger sine lokaler på adressen Åbenrå 33 i København og erhverver dele af ejendommen Knabrostræde 3. Her blomstrer aktiviteterne i de følgende år med bibliotek og arkiv, Radio Rosa, rådgivning, Pan Information, aftenskole og Pan Idræt samt mange andre sociale og kulturelle aktiviteter. Bar, café og diskotek bliver Københavns hotteste sted. 

En tegnet person streger "homoseksualitet" af sygdomslisten

1981

Sundhedsstyrelsen fjerner homoseksualitet fra den danske liste over sindssygdomme. 

Gå-Ud-Gruppen oprettes som et supplerende tilbud til folkeskolernes seksualundervisning for at oplyse de ældste klasser i folkeskolen om homoseksualitet. 

1982

Navnet ændres til ”Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL), Forbundet af 1948”. Fem år tidligere er det blevet ændret fra ”Forbundet af 1948 – landsforening for homofile” til ”Forbundet af 1948 – landsforening for bøsser og lesbiske”. 

1983

Biblioteket for bøsser og lesbiske åbnes efter mange års opbygning af bogsamlingen. 

Radio Rosa etableres i København som en af landets første lokalradioer. Radio Rosa er aktiv indtil nedlukning i sommeren 2010. 

Begrebet ‘registreret partnerskab’ skabes af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske i et forslag til lovgivning, som foreningen fremlægger i 1983. Navnet er det eneste, der overlever fra det forslag, men det bliver til gengæld international standard. 

1984

Pan Idræt bliver stiftet. Oprindelig som en afdeling af LBL, senere selvstændig forening. I første omgang en svømmeklub, men der kommer hurtigt mange flere idrætsgrene. I 2013 er der knap 20 forskellige fra astanga yoga, dans, golf og roning til triatlon og rugby. 

1986

Folketinget vedtager lov, som ligestiller samlevende personer af samme køn med ægtefæller, hvad angår arveafgift. 

Folketingets kommission til belysning af homoseksuelles situation i samfundet udsender redegørelsen ‘Lyst eller Nød? – kvinders og mænds homoseksualitet’. Homokommissionens arbejde leder frem til en række lovgivningstiltag, herunder det registrerede partnerskab. Et flertal i kommissionen ender med at anbefale, at der ikke indføres et partnerskab, men oppositionen i Folketinget fremsætter og vedtager loven (se 1989). 

Aktivister i LBL danner Stop AIDS Kampagnen (Stop AIDS – Bøssernes hiv-organisation) og AIDS-Linien. Tilskyndet af landsforeningen bliver den danske hiv/aids politik baseret på frivillighed, anonymitet og klar information. Stop Aids bliver fra 1994 en selvejende institution og fusioneres 1. januar 2012 med AIDS-Fondet, AIDS-Linien og rådgivningsdelen af HIV-Danmark. 

Initiativtagere i LBL starter Copenhagen Gay and Lesbian Filmfestival, der 2011 ændrer navn til MIX CopenhagenLesbianGayBiTrans Film Festival 

1987

Folketinget vedtager ændringer i straffeloven og lov om forbud mod forskelsbehandling, så det forbydes at diskriminere på grund af seksuel orientering. 

1988

Homokommissionen afgiver sin betænkning ‘Homoseksuelles vilkår’. 

To tegnede personer indgår i et registreret partnerskab

1989

Folketinget vedtager lov om registreret partnerskab. Loven er den første af sin art i verden, og det danske registrerede partnerskab danner forbillede for arbejdet i andre lande: I løbet af 90’erne indfører de øvrige nordiske lande tilsvarende lovgivning, andre lande følger efter, og flere af dem går videre til ægteskab, så foregangslandet Danmark kommer bagud. 

Det allerførste registrerede partnerskab blev indgået mellem LGBT Danmarks stifter Axel Lundahl Madsen (herefter Axel Axgil) og hans forlovede gennem 40 år, Eigil Axgil. 

1994 

Slut med de glade dage for LBL i Knabrostræde. Økonomien er kaput. Betalingsstandsning, mens konkurs truer, men afværges. Lokalerne sælges, værtshusdriften ophører, og billigere bosted søges. 

1995

LBL flytter ind i baghuset i Teglgårdstræde 13 og fylder alle husets etager op med bogcafé/mødelokale, bibliotek og arkiv, kontorer, Panbladet, Radio Rosa og øvrige aktiviteter. 

1996

Folketinget vedtager lov om forbud mod direkte eller indirekte forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af seksuel orientering (samt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse). 

Effektiv kombinationsbehandling mod hiv bringer endelig antallet af aidstilfælde og dødsfald ned, men antallet af smittede vokser fortsat. 

København er Europæisk Kulturby og hjemsted for årets Europride. Fra 1998 hedder det Mermaid Pride og fra 2004 Copenhagen Pride. Fra 1999 flyttes Priden i København fra juni til august. I 2009 svulmer den festligt op i anledning af World Outgames med sport, kultur og konference. 

1997

Et bispeudvalg anbefaler et ritual for velsignelse af registreret partnerskab, men biskopperne vælger ikke at følge anbefalingen. 

Folketinget vedtager lov om kunstig befrugtning med en paragraf 3, som forbyder behandling af lesbiske og enlige kvinder. Kun den heteroseksuelle kernefamilie kan få det blå stempel. 

1998

Folketinget nedstemmer forslag om at fjerne paragraf 3 fra lov om kunstig befrugtning. Det sker igen i 2000. 

1999

Paragraf 3 i loven fra 1997 om kunstig befrugtning forbyder lægelig behandling, men en jordemor må godt, og Nina Stork åbner StorkKlinik, hvor flere hundrede lesbiske siden er blevet insemineret. 

Landsforeningen påbegynder udgivelsen af et nyt tidsskrift Zink. Magasinet stopper igen efter to år. 

Ved revision af lov om registreret partnerskab bliver Danmark det første land i verden, der anerkender to juridiske forældre af samme køn, da registrerede partnere får adgang til stedbarnsadoption. Det er dog kun en delvis løsning, og selvom der har været justeringer siden da, er lovgivningen ikke i orden endnu i begyndelsen af 2013. 

Samtidig ligestilles personer fra lande med partnerskabs-lovgivning med danske statsborgere, ligesom udlændinge, der har boet mindst to år i Danmark, får mulighed for at indgå registreret partnerskab. 

LBL opretter International Afdeling. Den varetager relationerne til ILGA (The International Lesbian and Gay Association) og ILGA-Europe, til EU, Europarådet, OSCE og FN. Med knopskydningen Global South varetages lgbt-aspekter i det globale syd og i dansk udviklingspolitik. 

2002 

På LBL’s ordinære landsmøde vedtages nyt politisk program, der inviterer de biseksuelle indenfor. 

2004

Landsforeningen tager initiativ til et netværk for forældre og øvrige familiemedlemmer til homo- og biseksuelle: Forældrenetværket, senere Familie og Venner. 

2005

LBL’s initiativ i forhold til minoritetsetniske homoseksuelle, Salon Oriental, får Københavns Kommunes Integrationspris. Salon Oriental ophører et par år senere. Kulturelle, politiske og sociale aktiviteter for lgbt’er med anden etnisk baggrund videreføres af Sabaah (ny dag eller ny begyndelse), stiftet 2006. Sabaah har kulturstedet Kifak i Kødbyen. 

2006

Folketinget vedtager med 53 stemmer for og 52 imod at give lesbiske ret til kunstig befrugtning. Endelig lykkes det at få fjernet paragraf 3 efter ni års kamp. 

FN’s økonomiske og sociale råd giver ngo status til tre bøsse/lesbiske organisationer: ILGA-Europe, danske LBL og tyske LSVD. 

To tegnede, gravide par står overfor hinanden med en stork i mellem dem

2007

Efter 12 år i Teglgårdstræde flytter landsforeningen til et billigere lejemål i Nygade 7 i København for at redde sig ud af endnu en økonomisk krise. Udgivelsen af Panbladet stopper indtil videre. 

På 2. sal i Nygade er der kontorer, reception og mødelokaler og på 4. sal et mødelokale for grupperne. Der er ikke plads til biblioteket, arkivet og Radio Rosa. Arkivet overdrages til Rigsarkivet. Biblioteket er lukket ned i et år. Radio Rosa lejer lokaler i Valby fra april 2008, indtil radioen ophører i sommeren 2010. 

Landsformand, landskasserer og to landsledelsesmedlemmer trækker sig. Der er store samarbejdsvanskeligheder på grund af økonomien. Landsmødet stemmer nej til beretningen og pålægger en midlertidig ledelse at holde ekstraordinært landsmøde inden 3 måneder. 

2008

Det ekstraordinære landsmøde vedtager at inkludere transpersoner i foreningen. Og vælger ny landsledelse. 

Københavns Kommune inviterer LBL med venner til rådhuspandekager. Foreningen fejrer sit 60-års jubilæum og åbner jubilæumsudstilling i rådhushallen: Fra Sachsenhausen til Yogyakarta – rettighedernes historie. 

7357 mennesker lever i registreret partnerskab i Danmark, 420 er længstlevende partner (enke/enkemand), og for 1626 er partnerskabet opløst. 4499 kvinder og 4904 mænd er eller har været involveret i et registreret partnerskab. 

Landsmødet vedtager ny struktur, der “slanker” alle foreningens afdelinger væk med undtagelse af LBL Ungdom, men uden at berøre de mange sociale aktiviteter. Samtidig oprettes Strategisk Forum med de politiske talspersoner samt landsledelse og repræsentanter for rådgivninger, sociale grupper og ungdomsafdelingen. 

Biblioteket åbner i reduceret udgave i to af mødelokalerne på 2. sal i Nygade efter at have været lukket ned i mere end et år siden flytningen fra Teglgårdstræde. 

En tegnet person tilføjer "T" til LGB

2009

LBL har et overskud på 248.425 kr. på 2008-regnskabet og afdrager pænt på gælden ved stram styring af udgifterne. Foreningen er flyttet fra dyre lejemål både i København og Århus og har ikke længere lønnet personale. 

LBL Ungdom udsender i stort oplag bladet shOUT om seksualitet, om fordomme og om kærlighed, forelskelser og sex til skoler landet over. 

Folketinget vedtager et lovforslag, som forbedrer vilkårene for en stor gruppe regnbuefamilier. I lesbiske par, som får børn ved kunstig befrugtning, kan medmoderen stedbarnsadoptere allerede ved fødslen og skal ikke vente tre måneder som hidtil. 

World Outgames i København med masser af deltagere og gæster til idræt, kultur, Pride, fester og en international menneskerettighedskonference, som LBL er med til at arrangere. 

Ny stor undersøgelse af lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners situation og levevilkår fremlægges, udført af CASA på vegne af LBL og World Outgames 2009. 

Da landsforeningen nu inkluderer biseksuelle og transpersoner, vedtager landsmødet enstemmigt nyt navn: LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. 

2010 

Folketinget vedtager, at homoseksuelle kan ansøge om at adoptere på lige fod med heteroseksuelle. Lovforslaget vedtages af et flertal uden om regeringen (60 stemmer for, 54 imod) af en samlet opposition sammen med fem Venstre-medlemmer. 

Tre homoseksuelle par bliver viet med korset over dem

2011

For første gang nævnes LGBT+ området i et dansk regeringsgrundlag. Endda med et helt afsnit, som handler om kønsneutralt ægteskab, indsats mod hatecrimes, medmødres rettigheder og nye regler for kønskorrigerende behandling herunder juridisk kønsskifte. 

2012

Med 85 stemmer for, 24 imod og 2 hverken for eller imod vedtager Folketinget lov om kønsneutralt ægteskab. Og det kan også indgås i folkekirken. Hidtil har ægteskab kun været for par af modsat køn, mens par af samme køn siden 1989 kunne indgå registreret partnerskab. 

Forhold vedrørende børnene er ikke løst i denne omgang, men tages op med en forestående revision af loven om ægteskabets retsvirkninger. 

2013

Folketinget vedtager en banebrydende børnelov, som dækker en bred vifte af regnbuefamilietyper. Det er ikke længere nødvendigt at stedbarnsadoptere for at blive juridisk forælder, og en mand, en kvinde og hendes kvindelige partner kan indgå aftale om, hvorvidt det skal være manden eller partneren, der juridisk anerkender forældreskabet til et barn, som manden og kvinden får med hinanden. 

Flygtningenævnet beslutter, at LGBT+ personer, der får asyl i Danmark, skal anses som flygtninge i flygtningekonventionens forstand og får konventionsstatus frem for beskyttelsesstatus. 

LGBT Danmark starter sit første projekt i Tanzania med støtte til lokale LGBT+ organisationer. 

En tegnet person udskifter det sidste tal i et cpr-nummer

2014

Som det første land i Europa og det tredje land i verden gør Danmark det muligt selv at vælge sit juridiske køn. Den nye procedure medfører, at transkønnede, efter en 6 måneders refleksionsperiode, selv kan beslutte at skifte juridisk køn og modtage et nyt cpr-nummer. Dette helt uden kirurgi, uden diagnose, og uden vurdering af f.eks. lægepersonale. 

LGBT Danmark tilbyder samtalegrupper for unge transpersoner og unge med udfordringer omkring deres kønsidentitet. 

For de seneste tre års lovinitiativer modtager statsminister Helle Thorning-Schmidt LGBT Danmarks anerkendelse i form af Årets Laks. 

Det registrerede partnerskabs 25 års jubilæum fejres med en udstilling på Københavns Rådhus. 

2015

En transkvinde vinder den første retssag herhjemme om diskrimination på arbejdsmarkedet på grund af kønsudtryk og kønsidentitet. 

Med LGBT Danmark som medspiller udgiver fagbevægelsen informations- og værktøjsmateriale om lesbiskes, bøssers, biseksuelles og transpersoners ligestilling på arbejdspladsen. 

Statens Institut for Folkesundhed viser med undersøgelsen LGBT-sundhed store udfordringer for biseksuelle og transpersoner. 

CPR- kontoret vinder Årets Laks for udformningen af nye skrivelser til ansøgerne om personnummerskifte i forbindelse med juridisk kønsskifte. 

Plejehjemmet Slottet i København kan nu kalde sig Danmarks første LGBT-profilplejehjem. Den nye profil vil gøre det lettere for ældre LGBT-personer at være åbne omkring deres liv, seksualitet og kønsidentitet. 

LGBT Danmark udgiver anden udgave af LGBT ordbogen med over 500 begreber. Ordbogen er frit tilgængelig på https://lgbt.dk/viden-og-materialer/lgbt-ordbog/. 

Sundhedsstyrelsen udsteder i december en ny vejledning om udredning og behandling af transkønnede, hvorefter det ikke længere er muligt for transkønnede at modtage kønshormonbehandling hos privatpraktiserende gynækologer. Fremover skal man derimod først gennem en længere udredning hos Sexologisk Klinik for at få tilladelse til behandlingen. 

2016

Fra januar etableres et behandlingstilbud til transkønnede børn og unge. Det første transkønnede barn i Danmark starter behandling med stophormoner i maj 2016. 

Undervisningsministeriet ændrer reglerne, så uddannelsesinstitutioner fremover bliver forpligtet til at udstede nye eksamensbeviser til personer, der har fået juridisk kønsskifte. 

Rådet for Menneskerettigheder i Danmark tildeler årets menneskerettighedspris til transkønnede aktivister, fordi de har skabt synlighed og debat i Danmark om transkønnedes rettigheder, kønsstereotyper og kønsroller. 

LGBT Danmark viderefører og udvikler de tre projekter i Tanzania, Tunesien og Uganda. Projekterne har til formål at styrke lokale lgbt-organisationer og -personer i deres kamp for rettigheder og sikkerhed. 

40 procent af alle lgbt-personer skjuler deres identitet og seksuelle orientering, når de er på job. Derfor tilbyder LGBT Danmark nu offentlige og private arbejdspladser programmet Empatisk Arbejdsmarked. 

Regeringen opretter nyt ministerområde med en koordinerende funktion og bebuder en handlingsplan for lgbt-spørgsmål. 

2017

Som det første land i verden fjerner Danmark transdiagnoserne fra sygdomslisten. Indtil da skulle man, for at få adgang til behandling i sundhedsvæsenet, have en diagnose – en diagnose, som befandt sig i afsnittet om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelse. 

Behandling til voksne trans- og kønsdiverse personer flyttes ud af Sexologisk Klinik, som fortsætter udredning og behandlingstilbud til unge under 18 år. Man opretter Center for Kønsidentitet i København og Aalborg til personer over 18 år. Praktiserende gynækologer og endokrinologer får mulighed for at varetage kønshormonbehandling til transkønnede efter udredning på en af centrene for kønsidentitet eller sexologisk klinik.

LGBT Danmark og LGBT+ Ungdom skaber lokale AURA-fællesskaber for unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering.