Jobopslag: Projektleder, Nordafrika og Sydvestasien

To hænder i forskellig hudfarve holder hånd under prideoptog

English translation below

LGBT+ Danmark søger en projektleder som skal være ansvarlig for projektimplementering og -udvikling af LGBT+ Danmarks aktiviteter i SWANA-regionen (South West Asia/North Africa), herunder LGBT+ Danmarks bidrag til DAPP, Dansk Arabisk Partnerskabsprogram.  

LGBT+ Danmark samarbejder under vores SWANA-projekter pt. med partnere i Jordan, Marokko og Tunesien. 

For LGBT+ Danmark er samarbejde, bæredygtighed og solidaritet væsentlige værdier i den globale kamp for LGBT+-ligestilling, og organisationens aktiviteter sigter på, at forandring først og fremmest skal komme fra lokale aktører. LGBT+ Danmark arbejder således gennem støttende partnerskaber med lokale organisationer, grupper og aktivister i det globale syd mhp. at styrke lokale kompetencer, understøtte lokal fællesskabsopbygning og øge lokal indflydelse – alt sammen med udgangspunkt i den partnerorganisationens behov og forudsætninger.  

Du vil blive oplært i LGBT+ Danmarks metodiske tilgang til rettighedsbaseret udviklingsarbejde.  

LGBT+ Danmark arbejder teambaseret og du skal være indstillet på et tæt samarbejde med kolleger i dit team, samt have øje for samarbejdsflader med andre teams. Stillingen er placeret i vores internationale team.  

Som projektleder hos os får du base og daglig arbejdsplads i København 

LGBT+ Danmark er en landsdækkende organisation, der varetager politiske interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Det overordnede mål for foreningen er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer og øge trivslen blandt LGBT+ personer i ind- og udland. Foreningen står midt i en spændende periode med vækst i både nationale og internationale aktiviteter.  

 

I en stilling hos LGBT+ Danmark tilbyder vi:

 • Et job, hvor du og dine kompetencer i høj grad vil komme i spil, hvor vidensdeling og udvikling prioriteres, og hvor der vil være rig mulighed for at udvikle nye kompetencer. 
 • Introduktion til normkritiske og intersektionelle arbejdsmetoder med fokus på minoritetsidentiteter og -markører. 
 • God mulighed for selv at tilrettelægge og styre din tid. 
 • En arbejdsplads hvor du, din kønsidentitet og dine pronominer bliver anerkendt og anvendt.  
 • En plads i et engageret sekretariat af ca. 20 ansatte og mange frivillige, der arbejder dedikeret for at forbedre LGBT+ personers rettigheder i både ind- og udland. 
 • En stilling i en organisation i udvikling. 
 • Lønvilkår svarende til akademikere ansat i staten. 

 

Dine ansvarsområder:

 • Daglig projektledelse af alle LGBT+ Danmarks projektsamarbejder i SWANA-regionen. 
 • Understøttelse af lokale samarbejdsorganisationer, -grupper og -aktivister i regionen. 
 • Monitorering, evaluering og læringsopsamling af implementerede projekter. 
 • Design, projektformulering af og fundraising til nye indsatsområder i regionen. 
 • Finansiel afrapportering på projektimplementering både internt og eksternt. 
 • Understøttelse af projektassistent i LGBT+ Danmark. 
 • Deltagelse i relevante faglige fora i diverse netværk både nationalt og internationalt.  

 

Vi forventer, at du:

 • Har mindst 5 års dokumenteret professionel erfaring med projektledelse og udviklingsarbejde. 
 • Har erfaring i at arbejde læringsbaseret og har kendskab til løbende monitorering og evaluering af både større og mindre projekter. 
 • Har kendskab til og gerne erfaring med både danske og internationale donorer samt afrapportering til disse. 
 • Har interesse for international politisk interessevaretagelse i forhold til donorer, relevante beslutningstagere og globale aktører. 
 • Har en overbevisende faglig indsigt i LGBT+ området og de dagsordener, der arbejdes med og skal fremmes for at sikre trivsel og rettigheder for LGBT+ personer internationalt. 
 • Er diplomatisk og tænker strategisk. 
 • Har interkulturelle kompetencer, du kan bringe i spil. 
 • Besidder stærke samarbejdsevner, som du tager i brug i samarbejdet i såvel eksterne som interne samarbejder. 
 • Kan facilitere inddragende møder, workshops og processer. 
 • Taler og skriver flydende engelsk og kan anvende arabisk; beherskelse af fransk vil være en fordel. 
 • Er indstillet på at arbejde ud fra et normkritisk perspektiv.  

 

Vilkår og rekrutteringsproces:

Ansættelse finder sted med forventet opstart snarest muligt, senest 1. april. Der er tale om en fast 37 timers stilling. Der skal påregnes en del rejseaktivitet, hvor der kompenseres med fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen. Lønrammen følger statens AC-overenskomst.  

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Susanne Branner Jespersen på [email protected] eller pr. tlf. 27452773. Motiveret ansøgning og CV sendes til samme mail senest den 15. februar 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 10 og 11. Der vil potentielt blive afholdt 2 samtalerunder, og en eventuel anden runde vil tage udgangspunkt i en faglig case.  

LGBT+ Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen. 

 

 

Project manager, North Africa and Southeast Asia

 

LGBT+ Denmark is looking for an experienced project manager who will be responsible for project implementation and development of LGBT+ Denmark’s activities in the SWANA region (South West Asia/North Africa), including LGBT+ Denmark’s contribution to DAPP, Danish Arab Partnership Programme. 

LGBT+ Denmark currently collaborates with partners in Jordan, Morocco and Tunisia under our SWANA projects. 

For LGBT+ Denmark, collaboration, sustainability and solidarity are essential values in the global fight for LGBT+ equality, and the organisation’s activities aim for change to come first and foremost from local actors. LGBT+ Denmark thus works through supportive partnerships with local organizations, groups and activists in the global south to strengthen local competences, support local community building and increase local influence – all based on the needs and prerequisites of the partner organisation. 

You will be trained in LGBT+ Denmark’s methodical approach to rights-based development work.  

LGBT+ Denmark works teambased and you must be prepared for close cooperation with colleagues in your team, as well as having an eye for collaboration with other teams when relevant. The position is placed in our international team. 

As project manager, your base and daily workplace will be in Copenhagen. 

LGBT+ Denmark is a nationwide organisation that protects the political interests of LGBT+ people in Denmark and internationally. The overall goal of the organisation is to bring about lasting political and social change for the benefit of LGBT+ people and increase well-being among LGBT+ people – domestically and globally. The organisation is undergoing an exciting period of growth in both national and international activities. 

 

In a position at LGBT+ Denmark, we offer:

 • A job where you and your competencies will come into play to a great extent, where knowledge sharing and development are prioritised and where there will be ample opportunity to develop new competencies. 
 • Introduction to norm-critical and intersectional working methods focusing on minority identities.  Good opportunity to self-organise and manage your own time.  
 • A workplace where you, your gender identity and your pronouns are recognised and used. 
 • A place in a secretariat of about 20 employees and many volunteers working dedicated to improving the rights of LGBT+ people at home and abroad. 
 • A position in an evolving organisation. 
 • Salary conditions similar to those of academics employed by the state. 

 

Your key functions and responsibilities: 

 • Daily project management of all LGBT+ Denmark’s project collaborations in the SWANA region. 
 • Maintain close contact with local and international partners relevant to the program’s strategic objectives – including offering adapted support to local organisations, groups and activists in the region 
 • Monitoring, evaluating and learning of implemented projects. 
 • Partake closely in design, project formulation and fundraising for new focus areas in the region. 
 • Financial reporting on project implementation both internally and externally. 
 • Supporting project assistant in your team in LGBT+ Denmark. 
 • Participation in relevant professional forums in various networks both nationally and internationally. 

 

We expect that you:

 • Have at least 5 years of documented professional experience with project management and development work 
 • Have experience from working learning-based and have knowledge of continuous monitoring and evaluation of both large and small projects.  
 • Have knowledge and preferably experience with both Danish and international donors as well as reporting to them. 
 • Are interested in international political advocacy in relation to donors, relevant decision-makers and global actors. 
 • Have a professional insight into LGBT+ matters and the agendas that are being worked on and need to be promoted to ensure the well-being and rights of LGBT+ people internationally. 
 • Are diplomatic and think strategically. 
 • Have intercultural skills that you can bring into play. 
 • Possess strong collaborative skills, which you use working with both external partners and colleagues. 
 • Facilitate engaging meetings, workshops and processes. 
 • Speak and write fluent English and Arabic; mastery of French will be an advantage. 
 • Are prepared to work from a norm-critical perspective. 

 

Terms and recruitment process:

Recruitment will take place with expected start-up as soon as possible, no later than April 1. This is a fixed 37-hour position. A great deal of travel must be expected, compensated with flexibility in the organising of working time. The salary structure follows the agreement of academics employed by the state academic.  

For further information, please contact Head of Secretariat Susanne Branner Jespersen at [email protected] or by phone 27452773. Please send motivated application and resumé to the same email by 15 February 2022. Interviews are expected to take place in weeks 10 and 11. There will potentially be two rounds of interviews and a possible second round will be based on a professional case.  

LGBT+ Denmark encourages all qualified people to apply for the position.