Diversitets og inklusionsanbefalinger til den nye danske udviklingspolitiske og humanitære strategi 

Danmark har en stolt tradition for at støtte kvinder og pigers rettigheder gennem dansk udviklingspolitik. Det er vigtigt, at Danmark i sin nye udviklingspolitiske strategi benytter sig af muligheden for at positionere sig som en stærk global leder på en kønsmæssig ligestilling, som er baseret på en intersektionel, inkluderende og bred forståelse af køn og ligestilling, og som inkluderer seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika (SOGIESC).

Danmark som global leder i kampen for LGBTI+ rettigheder

Danmark er internationalt anerkendt som foregangsland i kampen for menneskerettigheder, og bør fortsat bruge sin internationale profil til at fremme LGBTI+ rettigheder – herunder via UPR-mekanismen. Danmark bør fortsat udnytte sin internationale position til at forsvare LGBTI+ rettigheder i globale forhandlinger og relevante multilaterale fora, samt yde støtte til FNs rapportør på området. Det skal ske med henblik på at beskytte LGBTI+ personer mod vold og diskrimination baseret på seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika. Derudover bør Danmark udnytte alle tilgængelige muligheder for at fremhæve LGBTI+ miljøernes sårbarhed – også når det kommer til Danmarks interaktioner med de pågældende staters sikkerhedsenheder og i forhold til situationer, hvor LGBT+ personer bliver tilbageholdt.

Inkluderende mainstreaming af køn

Vi støtter et fokus på kønsmæssig ligestilling i den nuværende danske udviklingsstrategi, og samtidig skal det fortsætte med at være et stærkt og selvstændigt prioritetsområde i den nye udviklingspolitiske strategi. Derudover er vi enige i definitionen af køn i den Strategiske Ramme for Ligestilling, Rettigheder og Diversitet i Dansk Udviklingssamarbejde fra 2014. En ny dansk strategi for det udviklingspolitiske samarbejde skal dog tage udgangspunkt i en mere intersektionel, inkluderende og bred forståelse af køn og ligestilling, som dermed udvides til at inkludere kønsidentitet, kønsudtryk, seksuel orientering og kønskarakteristika. Desuden skal den mere inklusive forståelse af kønsmæssig ligestilling integreres på alle niveauer i de danske humanitære og udviklingsmæssige interventioner, inklusive indsatserne inden for klima, sundhed, sikkerhed og demokrati.

Finansiel støtte til feministiske organisationer og LGBTI+ organisationer

I 2017-2018 udgjorde den globale udviklingsbistand og -støtte til LGBTI+ relaterede indsatser og hjælp fra donorlande 0,04%. Det er mindre end 4 øre af hver 100 danske kroner brugt på udviklingsbistand. Det er derfor vigtigt at opretholde et fokus på støtte til CSO’er i en tid, hvor der er et stigende pres på civilsamfundet, samt anvende en intersektionel tilgang, som fokuserer på mobiliseringen og inklusionen af LGBTI+ personer i processen for at skabe bedre og mere sikre leveforhold for dem selv.

Humanitær bistand skal være intersektionel i sin tilgang og indeholde øremærket bistand til LGBTI+ miljøer.

Under Covid19 pandemien har størstedelen af den humanitære støtte ikke nået LGBTI+ personer på grund af eksisterende diskriminerende lovgivning i mange af de lande, Danmark arbejder i. Dette øger LGBTI+ personers sårbarhed og går direkte imod forpligtelserne til ikke at lade nogle i stikken, som Danmark har.

DANIDA bør derfor stærkt overveje at øremærke 5% af støtten inden for menneskerettigheder, demokrati og kønsmæssig ligestilling til støtte til projekter, der fremmer LGBTI+ rettigheder, såvel som 2% af støtten til humanitær bistand for at sikre LGBTI+ personers sikkerhed i udviklingslandene.

Samarbejde med civilsamfundet

Beskyttelse af menneskerettigheder nødvendiggør samarbejde og tilbagevendende dialog med civilsamfundet. Grupper af mennesker, der som oftest står uden for beslutningsprocesser, bør indgå som et tværgående hensyn i ethvert projekt eller indsats inden for international udvikling. Disse grupper inkluderer kvinder, LGBTI+ personer, sexarbejdere, personer, der lever med handicap, personer, der lever med hiv, oprindelige folk, etc. Det er afgørende, at underrepræsenterede grupper fra starten indgår i alle typer indsatser, selvom disse ikke er hovedmålgruppen. Ellers udelukkes de ofte utilsigtet.

Danmark skal styrke LGBTIQ+ gruppers aktive deltagelse og meningsfulde inddragelse i den internationale udviklingsindsats. Det er vigtigt, at LGBTIQ+ grupper er deltagere og medskabere i internationale udviklingsindsatser på lige fod med andre, så de også kan præge og forme dem. Der skal være tale om meningsfuld inddragelse, hvor deltagerne spiller en aktiv rolle fra begyndelsen i definitionen af egne behov og løsningsmodeller, frem for blot at være passive støttemodtagere i foruddefinerede rammer. Det er samtidig afgørende at styrke disse grupper og deres repræsentative organisationer i at indgå kvalificeret i arbejdet med de problematikker, de selv betragter som mest presserende i deres hverdag.

Nultolerance over for diskrimination

Vi hilser nultolerancen over for korruption i den nuværende danske udviklingspolitiske strategi velkommen. Vi anbefaler, at denne bliver udvidet til at inkludere en nultolerance over for seksuel udnyttelse, misbrug og chikane såvel som en nultolerance over for forfølgelse, stigmatisering og manglende rettigheder til LGBTI+ personer. Dette skal gælde for alle organisationer, der varetager udviklingssamarbejde, som har base i Danmark, samt politiske fonde og andre NGO’er, som modtager støtte fra Udenrigsministeriet og giver bevillinger til lokale organisationer i partnerlande.

Betingelser for og forpligtelser til civilsamfundet

Udenrigsministeriet skal generelt give mindre bistand, assistance og have mindre økonomisk samarbejde med regeringer i lande, der forfølger LGBTI+ personer. I stedet for skal mere bistand og støtte omdirigeres til NGO’er, virksomheder og fagforeninger i regionen, som arbejder med LGBTI+ rettigheder. Der skal navigeres med forsigtighed gennem passende lokal vejledning og tilpasning. Det sker for at sikre, at retfærdiggørelsen af at omdirigere bistanden ikke på nogen måde leder til en forværring af situationen, skaber risici eller andre ufordelagtige følger for LGBTI+ personer.